ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ_ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΠΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ