ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ