Μπρούφας Γεώργιος Δ.Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής (ΦΕΚ 979/2.9.2013)
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργική Εντομολογία και Ζωολογία

Πτυχίο Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας (Α.Π.Θ.)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Επιστημών Φυτοπροστασίας, Τμήμα Γεωπονίας, (Α.Π.Θ.)
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Γεωπονίας (Α.Π.Θ.)

Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος:
Οικοφυσιολογία εντόμων και ακάρεων γεωργικής σημασίας
Βιολογική καταπολέμηση φυτοφάγων εντόμων και ακάρεων
Ανάπτυξη φαινολογικών μοντέλων πρόβλεψης με τη χρήση ημεροβαθμών
Επιδράσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε οργανισμούς μη στόχους

Διδασκόμενα Μαθήματα:
Προπτυχιακά
• Γενική Γεωργική Εντομολογία και Ζωολογία
• Αρχές και Μέθοδοι Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης Εχθρών των Καλλιεργειών
• Εχθροί Αποθηκευμένων Προϊόντων και Εχθροί Υγειονομικής Σημασίας
• Εχθροί Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Λαχανικών
• Εχθροί Δενδρωδών και Αμπέλου
• Ακαρολογία - Νηματωδολογία
Μεταπτυχιακά
• Σύγχρονές Τάσεις στην Φυτοπροστασία

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ε-mail: gbroufas@agro.duth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~gbroufas
Τηλ. 25520 41154

Βιογραφικό