Βρύζας Ζήσης


Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυτοπροστασία και Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων

Πτυχίο Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Επιστημών Φυτοπροστασίας, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ.
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ.

Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος:
Ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε φυτικά και περιβαλλοντικά υποστρώματα
Συμπεριφορά (προσρόφηση, έκπλυση, επιφανειακή απορροή, διάσπαση) γεωργικών φαρμάκων στο περιβάλλον
Αξιολόγηση επικινδυνότητας γεωργικών φαρμάκων
Ρύπανση επιφανειακών και υπογείων νερών

Διδασκόμενα Μαθήματα:
Γεωργική Φαρμακολογία
Γενική Οικολογία
Ολοκληρωμένη προστασία καλλιεργειών - Πιστοποίηση προϊόντων
Γεωργία και Περιβάλλον
Ρύπανση υδάτινων οικοσυστημάτων

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ε-mail: zvryzas@agro.duth.gr
Τηλ. 25520 41120
Fax: 25520 41120

Βιογραφικό