Προσωπικό - Γενικές πληροφορίες

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες:

1. Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ), τα μέλη του οποίου διακρίνονται σε τέσσερις βαθμίδες:
α)Καθηγητής,
β)Αναπληρωτής Καθηγητής,
γ)Επίκουρος Καθηγητής και.
δ)Λέκτορας.

Στο διδακτικό προσωπικό ανήκουν και επιστημονικοί συνεργάτες όπως διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/80 και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί.

2. Το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ), το οποίο παρέχει ειδικό διδακτικό έργο όπως διδασκαλία ξένων γλωσσών, σχεδίου, μουσικής, θεάτρου, χορού καθώς και εφαρμοσμένο διδακτικό έργο - διεξαγωγή εργαστηρίων.

3. Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) και

4. Το Διοικητικό Προσωπικό.