Κατευθύνσεις Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Μετά τα πρώτα πέντε (5) εξάμηνα του Κορμού, οι φοιτητές επιλέγουν την Κατεύθυνση Σπουδών που θα ακολουθήσουν για τα επόμενα πέντε (5)εξάμηνα.

Πιο αναλυτικές πληροφορίες, παρέχονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Στο Τμήμα λειτουργούν σήμερα τρεις κατευθύνσεις: