Πρόγραμμα Σπουδών

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
Mαθήματα Υποχρεωτικά
1. Εισαγωγή στη Γεωπονία 3 - 3 5
2. Μαθηματικά 3 2 4 5
3. Ανατομία & Μορφολογία Φυτών 3 2 4 5
4. Πολιτική Οικονομία 4 - 4 5
5. Ξένη Γλώσσα I 2 - - 5
6. Επιλογή
Μαθήματα Επιλογής
1. Φυσική 3 2 4 5
2. Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι 3 2 4 5
3. Ανόργανη Χημεία 3 2 4 5

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
Mαθήματα Υποχρεωτικά
1. Οργανική Χημεία 3 2 4 5
2. Γενική Οικολογία 3 2 4 5
3. Φυσιολογία Φυτών 3 2 4 5
4. Ξένη Γλώσσα II 2 - - 5
5. Επιλογή
6. Επιλογή
Μαθήματα Επιλογής
1. Ανατομία- Φυσιολογία Ζώων 3 2 4 5
2. Γεωργική Μετεωρολογία 3 2 4 5
3. Μοριακή Βιολογία 3 2 4 5
4. Εισαγωγή στην Πληροφορική II 3 2 4 5

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
Mαθήματα Υποχρεωτικά
1. Γενική Βιοχημεία 3 2 4 5
2. Γενική Εδαφολογία 3 2 4 5
3. Συστηματική Βοτανική 3 2 4 5
4. Στατιστική 2 - - 5
5. Ξένη Γλώσσα III 2 - - 5
6. Επιλογή
Μαθήματα Επιλογής
1. Γενική Ζωολογία 3 2 4 5
2. Γεωργικά Μηχανήματα 3 2 4 5
3. Γενική Ζωοτεχνία 3 2 4 5

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
Mαθήματα Υποχρεωτικά
1. Γενική Γεωργία 3 2 4 5
2. Γενική Γεωργική Εντομολογία & Ζωολογία 3 2 4 5
3. Γενετική 3 2 4 5
4. Γεωργική Οικονομία 3 2 4 5
5. Ξένη Γλώσσα IV 2 - - 5
6. Επιλογή
Μαθήματα Επιλογής
1. Εισαγωγή στη Διατροφή 3 2 4 5
2. Γεωργική Υδραυλική 3 2 4 5

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
Mαθήματα Υποχρεωτικά
1. Εισαγωγή στη Γεωργική Φαρμακολογία 3 2 4 5
2. Γεωργική Μικροβιολογία 3 2 4 5
3. Γενική Φυτοπαθολογία 3 2 4 5
4. Γεωργικός Πειραματισμός 3 2 4 5
5. Γενική Δενδροκομία 3 2 4 5
6. Επιλογή
Μαθήματα Επιλογής
1. Πληθυσμιακή και Ποσοτική Γενετική 3 2 4 5
2. Ανθοκομία 3 2 4 5
2. Αγροτική Κοινωνιολογία 3 2 4 5

Α. Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής-Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
Mαθήματα Υποχρεωτικά
1. Βελτίωση Φυτών 3 2 4 5
2. Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα) 3 2 4 5
3. Λαχανοκομία 3 2 4 5
4. Ζιζανιολογία 3 2 4 5
5. Επιλογή
6. Επιλογή
Μαθήματα Επιλογής
1. Πληθυσμιακή και Ποσοτική Γενετική 3 2 4 5
2. Ανθοκομία 3 2 4 5
2. Αγροτική Κοινωνιολογία 3 2 4 5

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
Mαθήματα Υποχρεωτικά
1. Ειδική Δενδροκομία (Αειθαλή) 3 2 4 5
2. Ειδική Γεωργία (Σιτηρά, Ψυχανθή, Χορτοδοτικά) 3 2 4 5
3. Εχθροί Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Λαχανοκομικών 3 2 4 5
4. Ασθένειες Δενδρωδών και Αμπέλου 3 2 4 5
5. Επιλογή Α
6. Επιλογή Α

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
Mαθήματα Υποχρεωτικά
1. Ειδική Γεωργία (Βιομηχανικά Φυτά) 3 2 4 5
2. Αμπελουργία 3 2 4 5
3. Οικοτοξικολογία 3 2 4 5
4. Ασθένειες Λαχανοκομικών και Καλλωπιστικών Φυτών 3 2 4 5
5. Επιλογή Β - - 4 -
6. Επιλογή Β - - 4 -

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
Mαθήματα Υποχρεωτικά
1. Γεωργική Φαρμακολογία 3 2 4 5
2. Εχθροί Δενδρωδών και Αμπέλου 3 2 4 5
3. Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά & Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον 3 2 4 5
4. Γεωργία και Περιβάλλον 3 2 4 5
5. Επιλογή Α
6. Επιλογή Α

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Εκπόνηση Πτυχιακής Μελέτης

Επιλογές Α
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
1. Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας 3 2 4 5
2. Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων 4 - 4 5
3. Οικονομία Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 4 - 4 5
4. Αρωματικά Φυτά και Αιθέρια Έλαια 4 - 4 5
5. Ακαρεολογία-Νηματωδολογία 4 - 4 5
6. Παραγωγή-Διαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού 3 2 4 5
7. Ολοκληρωμένη Προστασία Καλλιεργειών- Πιστοποίηση Προϊόντων 4 - 4 5
8. Ειδική Ανθοκομία 4 - 4 5
9. Ειδική Λαχανοκομία 3 2 4 5
10. Γενική Ιολογία 4 - 4 5
11. Μοριακές αλληλεπιδράσεις φυτών-μικροοργανισμών 3 2 4 5
12. Βασικές Αρχές και Πρακτική Αρδεύσεων 4 - 4 5
13. Αειφόρος Ανάπτυξη 3 2 4 5
14. Γεωργική Λογιστική & Εκτιμητική 4 - 4 5

Επιλογές Β
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
1. Γεωργία και Ρύπανση Υδάτινων Οικοσυστημάτων 4 - 4 5
2. Εχθροί Αποθηκευμένων Προϊόντων και εχθροί υγειονομικής σημασίας 4 - 4 5
3. Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 4 - 4 5
4. Ψεκαστικά Μηχανήματα 4 - 4 5
5. Αρχές και Μέθοδοι Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών των Καλλιεργειών 4 - 4 5
6. Λειμώνες-Βοσκές-Διαχείριση Βοσκοτόπων 4 - 4 5
7. Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα 3 2 4 5
8. Αρχιτεκτονική Κήπων 3 2 4 5
9. Γεωργική εκπαίδευση 4 - 4 5
10. Οικονομική της Μεταποίησης των Αγροτικών Προϊόντων 4 - 4 5
11. Εκμηχάνιση Καλλιεργειών 4 - 4 5
12. Προβληματικά Εδάφη 4 - 4 5
13. Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών 4 - 4 5
13. Γεωργική Λογιστική & Εκτιμητική 4 - 4 5
14. Θερμοκήπια-Αυτοματισμοί 4 - 4 5
15. Θρέψη Φυτού-Λιπάσματα 4 - 4 5
16. Ταξινόμηση Εδαφών 4 - 4 5

Β. Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
Mαθήματα Υποχρεωτικά
1. Αγροτική Πολιτική 3 2 4 5
2. Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική 3 2 4 5
3. Μακροοικονομική Ανάλυση 3 2 4 5
4. Μέθοδοι Ποσοτικής Οικονομικής Ανάλυσης 3 2 4 5
5. Επιλογή Β
6. Επιλογή Β

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
Mαθήματα Υποχρεωτικά
1. Γεωργική Λογιστική & Εκτιμητική 3 2 4 5
2. Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων 4 - 4 5
3. Αγροτικός Συνεργατισμός 4 - 4 5
4. Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 4 - 4 5
5. Επιλογή Α
6. Επιλογή Α

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
Mαθήματα Υποχρεωτικά
1. Γραμμικός Προγραμματισμός 3 2 4 5
2. Εφαρμοσμένη Οικονομετρία 3 2 4 5
3. Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Έρευνας Αγοράς 3 2 4 5
4. Οικονομική της Μεταποίησης των Αγροτικών Προϊόντων 4 - 4 5
5. Επιλογή Β
6. Επιλογή Β

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
Mαθήματα Υποχρεωτικά
1. Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων 4 - 4 5
2. Συμπεριφορά Καταναλωτού 4 - 4 5
3. Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρία και Πολιτική 4 - 4 5
4. Οικονομία Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 4 - 4 5
5. Επιλογή Α
6. Επιλογή Α

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Εκπόνηση Πτυχιακής Μελέτης

Επιλογές Α
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
1. Αξιολόγηση Επενδύσεων-Αγροτική Χρηματοδότηση 3 2 4 5
2. Ειδικά Κεφάλαια Γεωργικής Επιχειρησιακής Έρευνας 3 2 4 5
3. Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 4 - 4 5
4. Αριστοποίηση της Γεωργικής Παραγωγής 3 2 4 5
5. Αειφόρος Ανάπτυξη 3 2 4 5
6. Ειδική Γεωργία (Σιτηρά, Ψυχανθή, Χορτοδοτικά) 3 2 4 5
7. Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων 3 2 4 5

Επιλογές Β
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
1. Γεωργική Εκπαίδευση 4 - 4 5
2. Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 3 2 4 5
3. Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής 4 - 4 5
4. Εισαγωγή στην Ανάλυση Παραγωγικών Συστημάτων στην Κτηνοτροφία 4 - 4 5
5. Χρηματοοικονομική Διοίκηση 4 - 4 5
6. Οικονομική Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 4 - 4 5
7. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (μέσα από τον Υπολογιστή) 4 - 4 5
8. Μικροοικονομία - - - 5
9. Εχθροί αποθηκευμένων προϊόντων και εχθροί υγειονομικής σημασίας 4 - 4 5
10. Συσκευασία Τροφίμων 3 2 4 5

Γ. Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
Mαθήματα Υποχρεωτικά
1. Χημεία Τροφίμων 3 2 4 5
2. Μηχανική Τροφίμων 3 2 4 5
3. Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης 3 2 4 5
4. Μικροβιολογία Τροφίμων 3 2 4 5
5. Επιλογή Β
6. Επιλογή Β

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
Mαθήματα Υποχρεωτικά
1. Βιοχημεία Τροφίμων 3 2 4 5
2. Ανάλυση Τροφίμων 3 2 4 5
3. Αρχές και Μέθοδοι Επεξεργασίας Τροφίμων 3 2 4 5
4. Υγιεινή Γεωργικών Βιομηχανιών 4 - 4 5
5. Επιλογή Α
6. Επιλογή Α

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
Mαθήματα Υποχρεωτικά
1. Τεχνολογία Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης 3 2 4 5
2. Εχθροί Αποθηκευμένων Προϊόντων και εχθροί υγειονομικής σημασίας 4 - 4 5
3. Αγροτική Πολιτική 4 - 4 5
4. Διαχείριση Αποβλήτων Γεωργικών Βιομηχανιών 3 2 4 5
5. Επιλογή Β
6. Επιλογή Β

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
Mαθήματα Υποχρεωτικά
1. Οινολογία - Οινοπνευματώδη Ποτά 3 2 4 5
2. Υγιεινή Τροφίμων 3 2 4 5
3. Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων 3 2 4 5
4. Αρωματικά φυτά & Αιθέρια έλαια 4 - 4 5
5. Επιλογή Α
6. Επιλογή Α

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Εκπόνηση Πτυχιακής Μελέτης

Επιλογές Α
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
1. Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων 4 - 4 5
2. Ειδική Γεωργία (Σιτηρά, Ψυχανθή, Χορτοδοτικά) 3 2 4 5
3. Γεωργική Λογιστική & Εκτιμητική 3 2 4 5
4. Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 4 - 4 5
5. Μικροβιολογία Γάλακτος 3 2 4 5
6. Αρχές Μηχανολογίας Τροφίμων 4 - 4 5
7. Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Γεωργικών Βιομηχανιών 4 - 4 5

Επιλογές Β
Τίτλος Mαθήματος
Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε ΔΜ
1. Βιοτεχνολογία Τροφίμων 4 - 4 5
2. Ειδική Γεωργία (Βιομηχανικά Φυτά) 3 2 4 5
3. Εισαγωγή στη Ανάλυση Παραγωγικών Συστημάτων στην Κτηνοτροφία 4 - 4 5
4. Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική 3 2 4 5
5. Συσκευασία Τροφίμων 3 2 4 5
6. Φυσικοχημεία Τροφίμων 3 2 4 5