Βελτίωση Φυτών

Κωδικός μαθήματος: AGRON0001

Όνομα μαθήματος: Βελτίωση Φυτών

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Τοκατλίδης Ιωάννης

Περιεχόμενα μαθήματος:
Μονογενοτυπικές, πολυγενοτυπικές ποικιλίες, η εγγενής αναπαραγωγή ως μέσο ανασυνδυασμού των γονιδίων, κληρονομικότητα ποσοτικών γνωρισμάτων, δημιουργία γενετικής παραλλακτικότητας, παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα αξιολόγησης και επιλογής (ετερογένεια, γονιμότητα εδάφους, αποστάσεις μεταξύ των φυτών, αλληλεπίδραση γενοτύπου περιβάλλοντος, γενότυπος), μέθοδοι βελτίωσης (μαζική επιλογή, γενεαλογική επιλογή, επανεπιλογή), το φαινόμενο της ετέρωσης.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η κατανόηση από τους φοιτητές:
α) της έννοιας και των κατηγοριών της ποικιλίας
β) του τρόπου με τον οποίο ελέγχονται τα ποσοτικά χαρακτηριστικά
γ) του τρόπου με τον οποίο το περιβάλλον επηρεάζει τα ποσοτικά γνωρίσματα
δ) αρχών αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιδράσεων
ε) των τυπικών μεθόδων γενετικής βελτίωσης

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Θεωρητική ανάπτυξη μέσω διαλέξεων και αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Ενδιάμεσες γραπτές αξιολογήσεις και τελικές γραπτές εξετάσεις