Αρχές και Μέθοδοι Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών

Κωδικός μαθήματος: AGRON0004

Όνομα μαθήματος: Αρχές και Μέθοδοι Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών των Καλλιεργειών

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Παππά Μαρία

Περιεχόμενα μαθήματος:
Εισαγωγικά: σχέση εντόμου - φυτού ξενιστή, είδος βλάβης που προκαλείται στον ξενιστή. Πληθυσμοί των εντόμων (πυκνότητα, κατανομή και διακύμανση πληθυσμού). Φυσικός περιορισμός. Μέθοδοι και μέσα δειγματοληψίας πληθυσμών εντόμων. Καταπολέμηση εντόμων: έννοια της καταπολέμησης, όριο ανεκτής πυκνότητας, όρια επέμβασης, προϋποθέσεις και παράγοντες σχετικοί με την αποτελεσματικότητα των μεθόδων καταπολέμησης, καθορισμός του χρόνου καταπολέμησης. Χημική μέθοδος καταπολέμησης: εντομοκτόνα, είσοδος, μεταβολισμός και απέκκρισή τους από το σώμα του εντόμου. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εντομοκτόνων, προσδιορισμός τοξικότητας και εκλεκτικότητάς τους. Συνεργισμός, πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα της χημικής καταπολέμησης, δημιουργία ανθεκτικών φυλών. Χρήση μη εντομοκτόνων ουσιών (ουσίες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εντόμων - απωθητικές, αποτρεπτικές ωοτοκίας, ελκυστικές, φερομόνες) για την αντιμετώπιση εντομολογικών εχθρών. Βιολογικές μέθοδοι καταπολέμησης: Καταπολέμηση με εντομοφάγα έντομα και ακάρεα, καταπολέμηση με μικροοργανισμούς (βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα, ιοί, νηματώδεις). Καταπολέμηση με στείρωση ή γενετικά, εξαπόλυση στείρων εντόμων, στείρωση φυσικού πληθυσμού. Ανθεκτικότητα φυτικών ποικιλιών σε βλαβερούς εχθρούς. Καλλιεργητικά - δασοπονικά και μηχανικά μέτρα (παγίδευση, τύποι εντομολογικών παγίδων) αντιμετώπισης εντομολογικών εχθρών.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Εκπαίδευση των φοιτητών /τριών:
1.Στις μεθόδους δειγματοληψίας πληθυσμών των εντόμων εχθρών των καλλιεργειών.
2.Στην κατανόηση των διαθέσιμων μέσων και μεθόδων καταπολέμησης εχθρών των καλλιεργειών.
3.Στις δυνατότητες συνδυασμού των διαφορετικών διαθέσιμων σήμερα μεθόδων καταπολέμησης στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών των καλλιεργειών.
4.Στην κατανόηση των αρχών και των περιορισμών εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαχείρισης καθώς και των προοπτικών στη σύγχρονη φυτοπροστασία.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εργασία βιβλιογραφικής ανασκόπησης.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Επιπλέον, οι φοιτητές στα πλαίσια το μαθήματος αναλαμβάνουν (προαιρετικά) την προετοιμασία σχετικής βιβλιογραφικής εργασίας. Οι φοιτητές θα πρέπει να παρουσιάσουν την εργασία τους υπό μορφή σύντομης διάλεξης. Η ανακοίνωση των σχετικών θεμάτων γίνεται κατά τη διάρκεια της 4ης εβδομάδας των διαλέξεων. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης στο μάθημα διαμορφώνεται με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης και της προφορικής παρουσίασης της εργασίας.