Ζιζανιολογία

Κωδικός μαθήματος: AGRON0005

Όνομα μαθήματος: Ζιζανιολογία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Βασιλείου Γεώργιος
Βρύζας Ζήσης

Περιεχόμενα μαθήματος:
-Ζημιές από ζιζάνια
-Βιολογία και μορφολογία ζιζανίων
-Πολλαπλασιασμός ζιζανίων
-Αλληλοπάθεια
-Ανταγωνισμός ζιζανίων με καλλιέργεια
-Πρωτογενής λήθαργος ζιζανίων
-Δευτερογενής λήθαργος ζιζανίων
-Χημική αντιμετώπιση
-Κατάταξη ζιζανιοκτόνων
-Ιδιότητες ζιζανιοκτόνων, τρόποι και μηχανισμοί δράσης
-Ανθεκτικότητα ζιζανίων
-Βιολογική αντιμετώπιση
-Καλλιεργητική αντιμετώπιση
-Βιοτεχνολογική αντιμετώπιση
-Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι
1.Η κατανόηση του βιολογικού δυναμικού ενός ζιζανιοπληθυσμού και της έπίδρασής του στην απόδοση των καλλιεργειών (Θεωρία)
2.Η κατανόηση της έννοιας «χημική αντιμετώπιση των ζιζανίων των καλλιεργειών» στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζιζανίων (ΟΔΖ) (Θεωρία)
3.Πρακτικά θέματα αντιμετώπισης των ζιζανίων των καλλιεργειών (εργαστήριο)

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Προφορικές εξετάσεις στο εργαστηριακό μέρος και γραπτές στο τέλος του εξαμήνου