Οικοτοξικολογία

Κωδικός μαθήματος: AGRON0013

Όνομα μαθήματος: Οικοτοξικολογία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Βασιλείου Γεώργιος
Βρύζας Ζήσης

Περιεχόμενα μαθήματος:
Επίπεδα οργάνωσης ζωής και αλληλεπιδράσεις με περιβαλλοντικούς ρυπαντές. Οικοτοξικολογία και χημική βιολογική ανάλυση / αποτύπωση των ρύπων, ορισμοί. Σχέση των ιδιοτήτων μιας οικοτοξικής ουσίας και της αντίδρασής της με το οικοσύστημα. Παράμετροι που χαρακτηρίζουν την οικοτοξικότητα μιας ουσίας. Οι κυριότερες οικοτοξικές ουσίες στη γεωργία. Κατανομή και μετατροπή των ουσιών στο περιβάλλον. Κατανομή ουσίας σε διφασικό σύστημα. Χημική μετατροπή, βιομετατροπή και αποδόμηση. Σχέση δόσης αντίδρασης στην Οικοτοξικολογία. Αντιδράσεις οργανισμού (απορρόφηση, απομόνωση, απέκκριση, καρκινογένεση, μετάλλαξη, τερατογένεση). Επιδράσεις τοξικών ουσιών στην αναπνοή, φωτοσύνθεση, διατροφή, ανάπτυξη, Αναπαραγωγή, βιοχημικές αντιδράσεις (ακετυλοχολινεστεράση, πρωτείνες stress). Βιοσυγκέντρωση, βιοσυσσώρευση και βιομεγέθυνση. Οξείες και Χρόνιες επιδράσεις στην Οικοτοξικολογία. Δοκιμές τοξικότητας στην οικοτοξικολογία. Βιοδείκτες

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι
1.Η κατανόηση των κοινών σημείων και διαφορών Οικολογίας, Οικοτοξικολογίας και Τοξικολογίας με στόχο το βιοτικό κυρίως περιβάλλον ( Θεωρία)
2.Η εμπέδωση στην συνείδηση των φοιτητών της έννοιας της ολότητας του οικοσυστήματος (και όχι των επί μέρους οργανισμών) σαν βασικoύ στόχου της Οικοτοξικολογίας ( Θεωρία)
3.Έμφαση στις δυσμενείς επιδράσεις από τοξικές ουσίες γεωργικού ενδιαφέροντος (

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Προφορικές εξετάσεις στο εργαστηριακό μέρος και γραπτές στο τέλος του εξαμήνου