Αειφόρος Ανάπτυξη

Κωδικός μαθήματος: AGRON0018

Όνομα μαθήματος: Αειφόρος Ανάπτυξη

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 5
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Αιτίες σημερινού οικολογικού προβλήματος. Ημερομηνίες σταθμοί για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία. Αειφόρος ανάπτυξη-έννοια και περιεχόμενο. Ατζέντα 21 και αειφορία. Σημαντικότερες απειλές για την αειφόρο ανάπτυξη στην Ευρώπη/στον κόσμο. Αρχές αειφόρου κοινωνίας. Γενικές αρχές δικαίου για την αειφόρο ανάπτυξη. Δείκτες αειφόρου ανάπτυξης. Η Ελληνική στρατηγική για αειφόρο ανάπτυξη. Αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων. Ενεργειακοί πόροι και αειφορία. Γεωργία και αειφόρος ανάπτυξη. Βιοποικιλότητα. Τουρισμός και αειφόρος ανάπτυξη.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι
(α) Κατανόηση του σημερινού οικολογικού προβλήματος
(β) Εμπέδωση των βασικών αρχών της αειφόρου ανάπτυξης στην Ευρώπη και τον κόσμο
(γ) Ανίχνευση και επίλυση προβλημάτων μη αειφόρου χρήσης φυσικών πόρων
(δ) Η εξειδίκευση και η προαγωγή της γνώσης σε συστήματα αειφόρου ανάπτυξης

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, ομαδικές εργασίες.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Προφορικές και γραπτές εξετάσεις στο εργαστηριακό μέρος και γραπτές στο τέλος του εξαμήνου για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος