Ολοκληρωμένη Προστασία Καλλιεργειών- Πιστοποίηση Προϊόντων

Κωδικός μαθήματος: AGRON1001

Όνομα μαθήματος: Ολοκληρωμένη Προστασία Καλλιεργειών- Πιστοποίηση Προϊόντων

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4,5
Eξάμηνο: Χειμερινό
Eξάμηνο διδασκαλίας: 7,9
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Βρύζας Ζήσης

Περιεχόμενα μαθήματος:
Φιλοσοφία και Αρχές Εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Προστασίας των Καλλιεργειών. Ανάπτυξη και εφαρμογή Προγραμμάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εχθρών, Ασθενειών και Ζιζανίων των Καλλιεργειών. Πρότυπα πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων. Καταστατικό πιστοποίησης AGRO1&2, EUROPGAP, GLOBALGAP, Διαδικασία πιστοποίησης και παραδείγματα για καλλιέργειες όπως: ελιά, εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι, κηπευτικά υπαίθρου και υπό κάλυψη, βαμβάκι, καπνός, κ.ά.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στην:
1.Κατανόηση των αρχών που διέπουν την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.
2.Υφιστάμενη διαδικασία πιστοποίησης.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, και εργασία βιβλιογραφικής ανασκόπησης.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Επιπλέον, οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος αναλαμβάνουν (υποχρεωτικά) την προετοιμασία σχετικής βιβλιογραφικής εργασίας. Η εργασία βιβλιογραφικής ανασκόπησης έχει την μορφή δοκιμίου το οποίο οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν προς αξιολόγηση έως και την τελευταία εβδομάδα του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Παράλληλα, την ίδια χρονική περίοδο οι φοιτητές θα πρέπει να παρουσιάσουν την εργασία τους υπό μορφή σύντομης διάλεξης. Η ανακοίνωση των σχετικών θεμάτων γίνεται κατά τη διάρκεια της 4ης εβδομάδας των διαλέξεων.
Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης στο μάθημα διαμορφώνεται με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης, του δοκιμίου που υπέβαλε ο φοιτητής/τρια καθώς και της προφορικής παρουσίασης της βιβλιογραφικής ανασκόπησης.