Γεωργία και Περιβάλλον

Κωδικός μαθήματος: AGRON1003

Όνομα μαθήματος: Γεωργία και Περιβάλλον

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4,5
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Μηχανισμοί μετακίνησης Γεωργικών Ρυπαντών σε διάφορα τμήματα των αγροοικοσυστημάτων. Τύχη των λιπασμάτων και των γεωργικών φαρμάκων στο έδαφος και ρύπανση υπογείων νερών. Ο ρόλος της Γεωργίας στο φαινόμενο του Θερμοκηπίου. Αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες. Ανάπτυξη φυτών και περιβαλλοντικά επιβαρυμένες περιοχές. Φυτοαποκατάσταση. Ορθή Γεωργική Πρακτική και Προστασία Περιβάλλοντος. Οι επιδράσεις της Αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στη γεωργία. Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Βιοτεχνολογία και περιβαλλοντική υποβάθμιση. Περιβαλλοντικά οφέλη από τη Γεωργία. Γεωργία και ενεργειακή κρίση, βιοκαύσιμα. Γεωργία και προστατευμένες περιοχές. Παραδείγματα των σημαντικών περιβαλλοντικών επιδράσεων που σχετίζονται με

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι
(α) Κατανόηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει η γεωργική παραγωγή
(β) Εμπέδωση των βασικών αρχών προστασίας των αγροοικοσυστημάτων
(γ) Κατανόηση μεθόδων φυτο-αποκατάστασης ρυπασμένων περιοχών και περιβαλλοντικά οφέλη από τη γεωργία

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, παρουσιάσεις εργασιών, εκδρομές.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Προφορικές και γραπτές εξετάσεις στο εργαστηριακό μέρος και γραπτές στο τέλος του εξαμήνου για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος