Ψεκαστικά Μηχανήματα

Έκθεση21

Κωδικός μαθήματος: AGRON1010

Όνομα μαθήματος: Ψεκαστικά Μηχανήματα

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Δαμαλάς Χρήστος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Κυριότεροι τύποι ψεκαστικών μηχανημάτων. Βασικές αρχές λειτουργίας. Κριτήρια
επιλογής. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ρύθμιση και συντήρηση. Ασφάλεια χρήσης
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η απόκτηση και εμπέδωση βασικών γνώσεων σχετικά με τους τύπους και τη λειτουργία των ψεκαστικών μηχανημάτων καθώς και την ασφάλεια της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις με PowerPoint video

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου