Ακαρεολογία-Νηματωδολογία

Έκθεση21

Κωδικός μαθήματος: AGRON1011

Όνομα μαθήματος: Ακαρεολογία-Νηματωδολογία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3,4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Μαρία Παππά

Περιεχόμενα μαθήματος:
Τάξεις και Υποτάξεις ακάρεων. Στοιχεία μορφολογίας, ανατομίας, φυσιολογίας και ηθολογίας ακάρεων με έμφαση στις Οικογένειες με μεγάλη γεωργική σημασία, Tetranychidae και Phytoseiidae. Μέσα και μέθοδοι χημικής και βιολογικής καταπολέμησης ακάρεων. Μορφολογικά χαρακτηριστικά, στοιχεία βιολογίας, ηθολογίας και οικονομική σημασία ακάρεων της υπεροικογένειας Eriophyiodea και των οικογενειών, Tarsonemidae, Argasidae, Tydeidae, Tenuipalpidae, Acaridae, Phytoseiidae, Anystidae, Hemisarcoptidae, Pyemotidae, Pyroglyphidae, Stigmaeidae, Varroidae. Ανατομία, Μορφολογία και Φυσιολογία Νηματωδών. Συμπτωματολογία, βιολογία φυτοπαρασιτικών νηματωδών. Γενικές αρχές και μέθοδοι καταπολέμησης νηματωδών. Είδη των γενών Meloidogyne, Heterodera, Globodera, Pratylenchus, Ditylenchus, και Anguina.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στην:
1.Κατανόηση των κυριότερων στοιχείων της βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς των θηρευτικών και φυτοφάγων ακάρεων καθώς και των φυτοπαρασιτικών νηματωδών.
2.Στη χρήση των διαθέσιμων μεθόδων καταπολέμησης των παραπάνω εχθρών.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις (προαιρετικές, 4 ώρες) και εργασία βιβλιογραφικής ανασκόπησης

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια του μαθήματος να αναλάβουν (προαιρετικά) την προετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας. Οι εργασίες βιβλιογραφικής ανασκόπησης έχουν τη μορφή δοκιμίου το όποιο οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν προς αξιολόγηση έως και την τελευταία εβδομάδα του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ανακοίνωση των σχετικών θεμάτων γίνεται κατά τη διάρκεια της 4ης εβδομάδας των διαλέξεων.