Προβληματικά Εδάφη

Κωδικός μαθήματος: AGRON1012

Όνομα μαθήματος: Προβληματικά Εδάφη

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3,4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Αντωνιάδης Βασίλειος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Το μάθημα των Προβληματικών Εδαφών διδάσκει τους φοιτητές του Τμήματος τις κυριότερες κατηγορίες υποβάθμισης των εδαφών. Γίνεται περιγραφή των αιτιών που προκαλούν την υποβάθμιση, γίνεται αξιολόγηση με ποσοτικά μέτρα του βαθμού υποβάθμισης, και προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης και λύσης των προβλημάτων. Το μάθημα περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια: Εισαγωγή (επανάληψη κάποιων εδαφικών ιδιοτήτων που θα χρησιμεύσουν στην καλύτερη κατανόηση των προβληματικών εδαφών), όξινα εδάφη, αλατούχα εδάφη, αλατούχα-νατριωμένα εδάφη, νατριωμένα εδάφη, διαβρωμένα εδάφη, ρυπασμένα εδάφη. Στο εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος γίνονται αναλύσεις για την εκτίμηση του κινδύνου αλατότητας και νατρίωσης που προέρχεται από το νερό άρδευσης, όπως επίσης και διόρθωση όξινων εδαφών.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Στόχος του μαθήματος είναι να καταλάβουν οι φοιτητές τους λόγους που οδηγούν κάποια εδάφη σε πορεία υποβάθμισης και τα πρακτικά αγρονομικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αρνητικών συνεπειών. Επίσης στόχος είναι να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες ανάλυσης και ερμηνείας κάποιων βασικών παραμέτρων του εδάφους που σχετίζονται με τα συμπτώματα και την αντιμετώπιση των προβληματικών εδαφών.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Εργαστηριακό μέρος: Εβδομαδιαίες εργασίες (τετράδιο προόδου).
Θεωρητικό μέρος: Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.