Ταξινόμηση Εδαφών

Κωδικός μαθήματος: AGRON1017

Όνομα μαθήματος: Ταξινόμηση Εδαφών

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3,4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Αντωνιάδης Βασίλειος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Το μάθημα της Ταξινόμησης Εδαφών ασχολείται με την ταξινόμηση των εδαφών σε σχέση με τα εξωτερικά (μακροσκοπικά) και φυσικοχημικά (μικροσκοπικά) χαρακτηριστικά τους. Δίνεται έμφαση κυρίως στους τύπους των εδαφών που απαντώνται στην Ελλάδα. Το μάθημα περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια: Εισαγωγή (φυσικές και χημικές ιδιότητες ως επανάληψη), εδαφογένεση και αποσάθρωση, περιγραφή συστημάτων ταξινόμησης εδαφών, ορολογία του κυριότερου συστήματος ταξινόμησης, του Soil Taxonomy, της Αμερικάνικης Εδαφολογικής Εταιρίας.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Στόχοι του μαθήματος είναι να καταλάβουν οι φοιτητές τις συνθήκες εδαφογένεσης και το λόγο που αποκτούν τα εδάφη συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σκοπός επίσης είναι να γίνει προσέγγιση αντίστροφα, δηλαδή να γίνεται αναγνώριση των εδαφογενετικών διεργασιών που συνετέλεσαν στην ανάπτυξη του εδάφους με βάση την αναγνώριση των χαρακτηριστικών του. Στόχος, τέλος, είναι τα εδαφικά να γίνουν γνωστά τα χαρακτηριστικά των διάφορων γεωγραφικών διαμερισμάτων της Ελλάδας, της Ευρώπης,

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και επισκέψεις στον αγρό

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Εργαστηριακό μέρος: Επίσκεψη στον αγρό για αναγνώριση εδαφοτομών.
Θεωρητικό μέρος: Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.