Λειμώνες-Βοσκές-Διαχείριση Βοσκοτόπων

Έκθεση21

Κωδικός μαθήματος: AGRON1020

Όνομα μαθήματος: Λειμώνες-Βοσκές-Διαχείριση Βοσκοτόπων

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3,4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Ορισμοί. Λειμώνια φυτά. Δημιουργία λειμώνων. Διαχείριση Λειμώνων. Tαξινόμηση φυσικών βοσκοτόπων. Xλωρίδα φυσικών βοσκοτόπων. Διαχείριση και βελτίωση βοσκοτόπων. Προσδιορισμός παραγωγής, βοσκοϊκανότητας και βοσκοφόρτωσης. Συστήματα βόσκησης. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βόσκησης. Συμβολή της νέας τεχνολογίας στη διαχείριση των φυσικών βοσκοτόπων και των τεχνητών λειμώνων.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην ορθολογική διαχείριση λειμώνων και φυσικών βοσκοτόπων.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Μαθήματα στην αίθουσα με τη βοήθεια προβολέων - Εργαστηριακές ασκήσεις.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις.