Μαθηματικά

Κωδικός μαθήματος: B0002

Όνομα μαθήματος: Μαθηματικά

Κατεύθυνση και Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 1
Eξάμηνο: Χειμερινό
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες:
Κουτρουμανίδης Θεόδωρος

Περιεχόμενα μαθήματος: Αντίστροφες κυκλικές συναρτήσεις, υπερβολικές και αντίστροφες υπερβολικές συναρτήσεις, πεπλεγμένες συναρτήσεις, παραμετρικές εξισώσεις, πολικές συντεταγμένες. Παραγώγιση σύνθετης συνάρτησης, αντίστροφης συνάρτησης, συνάρτησης υπό παραμετρική μορφή, πεπλεγμένης συνάρτησης, λογαριθμικής παραγώγισης (η έννοια της παραγώγου και οι βασικοί κανόνες θεωρούνται γνωστά). Διαφορικό συνάρτησης, πολυώνυμο Taylor, η μέθοδος Newton Raphson για επίλυση εξισώσεων (τα βασικά θεωρήματα του διαφορικού λογισμού, τα ακρότατα σημεία καμπής, απροσδιόριστες μορφές, ασύμπτωτες, μελέτη συνάρτησης θεωρούνται γνωστά). Μη γνήσια ολοκληρώματα, αριθμητική ολοκλήρωση (η έννοια του ορισμένου και του αορίστου ολοκληρώματος, εμβαδά χωρίων, τεχνική ολοκλήρωσης, θεωρούνται γνωστά). Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών, συστήματα συντεταγμένων, τόπος όριο - συνέχεια, μερική παράγωγος (ορισμός, παραγώγιση σύνθετων συναρτήσεων, ιακωβιανή, ολικό διαφορικό, παράγωγος πεπλεγμένης). Ακρότατα, ακρότατα υπό συνθήκες, διπλό ολοκλήρωμα, πολλαπλό ολοκλήρωμα. Διανυσματική ανάλυση: διάνυσμα, διανυσματικές συναρτήσεις, κλίση, απόκλιση, στροφή. Διαφορικές εξισώσεις: γενικά, διαφορικές εξισώσεις χωριζόμενων μεταβλητών, ομογενείς διαφορικές εξισώσεις, γραμμικές διαφορικές εξισώσεις α’ τάξης.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
O στοχός του μαθηματός είναι στο να πάρουν οι φοιτητές- τριες επιπλέον βασικές γνώσεις στο διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό συναρτήσεων μιας και περισσοτέρων μεταβλητών συμπληρώνοντας έτσι τις γνώσεις που έχουν από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιδίωξη είναι να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα μαθηματικά που εμπεριέχονται στα μαθήματα των υπολοίπων γνωστικών αντικειμένων, που διδάσκονται στο τμήμα, αλλά και να αξιοποιούν την μαθηματική λογική και σκέψη κατά την μελέτη

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γίνονται δύο πρόχειρα διαγωνίσματα κατά την διάρκεια του εξαμήνου και ο μέσος όρος των δύο αυτών επιδόσεων πολλαπλασιαζόμενος επί ένα συντελεστή βαρύτητας (0,3) προστίθεται στον γραπτό βαθμό του εξαμήνου (εφόσον ο γραπτός βαθμός του εξαμήνου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3).