ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Β0004

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

1ο / 3 ο / 5 ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις

5

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού Υπόβαθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 •  

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

OXI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01199/

           

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜαθησιακάΑποτελέσματα

Η επιστήμη της Χημείας έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη εξειδικευμένων κλάδων όπως η γεωργική χημεία, φαρμακευτική χημεία, γεωχημεία κ.α. Η επιλογή των γνωστικών αντικειμένων, ο τρόπος διδασκαλίας αλλά και το μέτρο της εμβάθυνσης του συγκεκριμένου μαθήματος είναι απόλυτα προσανατολισμένα και εναρμονισμένα με τους μαθησιακούς στόχους του Τμήματος. Ως εκ τούτου με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αφενός μεν θα καλυφθούν πιθανά κενά στις γνώσεις των φοιτητών από την δευτεροβάθμια μαθητική τους εκπαίδευση αφετέρου δε και σημαντικότερα, θα εξοικειωθούν με νέα ζητήματα τα οποία άπτονται  θεμελιωδών αρχών  άλλων μαθημάτων του συγκεκριμένου Τμήματος. Συγκεκριμένα, θα αποκτηθούν γνώσεις εμβάθυνσης που αφορούν στην δομή και συμπεριφορά της ύλης είτε ως καθαρές ενώσεις είτε σε μορφή διαλυμάτων. Ουσιαστικά αποτελεί πρόδρομη πηγή γνώσεων η οποία βοηθά καθοριστικά στην ομαλή μετάβαση των πρωτοετών φοιτητών  προς την απόκτηση της Επιστημονικής τους ειδίκευσης που είναι η Γεωπονία. Στα παραπάνω συμβάλλει καθοριστικά και το πρακτικό μέρος του μαθήματος,  το οποίο αναλαμβάνει να μυήσει και να  εκπαιδεύσει τους φοιτητές στον τρόπο λειτουργίας ενός εργαστηρίου από τα πλέον βασικά ζητήματα (κανόνες ασφαλείας, τρόπος χειρισμού αντιδραστηρίων) έως εξειδικευμένα (ποιοτική και  ποσοτική ανάλυση). Με αυτόν τον τρόπο προετοιμάζονται για την πληθώρα των εργαστηρίων που θα ακολουθήσουν στα επόμενα εξάμηνα.

ΓενικέςΙκανότητες

 •    Αυτόνομη εργασία
 •    Ομαδική εργασία
 •    Λήψη αποφάσεων
 •    Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 •    Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Tο μάθημα ασχολείται με ζητήματα που σχετίζονται με βασικές αρχές και γνώσεις του κλάδου της Ανόργανης Χημείας και συγκεκριμένα αναλύει και διαλέγεται τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 • Θεμελιώδεις Δομικοί Λίθοι του Ατόμου, ο Ατομικός Πυρήνας, τα Πρότυπα των Rutherford και Bohr.
 • Η Νεώτερη Κβαντομηχανική Θεωρία του Ατόμου.
 • Ηλεκτρονική Δομή και Ιδιότητες των Ατόμων.
 • Χημικός Δεσμός : Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός.
 • Διαμοριακές Ελκτικές Δυνάμεις.
 • Υγρά και Στερεά.
 • Διαλύματα.
 • Χημική Κινητική.
 • Χημική Ισορροπία.
 • Οξέα και Βάσεις.
 • Ιοντικές Ισορροπίες.
 • Σύμπλοκες Ενώσεις.
 • Οξειδοαναγωγή.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 •    Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
 •    Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

26

Ομαδικές Εργασίες

35

Αυτοτελής Μελέτη

25

ΣύνολοΜαθήματος

(25ώρεςφόρτουεργασίας

ανάπιστωτικήμονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται ως εξής:

 •                   στην θεωρία του μαθήματος με γραπτή πρόοδο στην έβδομη εβδομάδα του εξαμήνου και με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου
 •                   στο εργαστήριο με την παράδοση εργαστηριακού ημερολογίου για το σύνολο των ασκήσεων, αξιολόγηση πειραματικών ικανοτήτων με ανάλυση ¨άγνωστων δειγμάτων¨, προφορική αξιολόγηση εντός του εργαστηρίου και τέλος γραπτή πρόοδο στο τέλος του εξαμήνου.
     

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

1. « Βασική Ανόργανη Χημεία», του Νικολάου Κλούρα.

2. «Βασικές Αρχές Ανόργανης Χημείας», των Γ. Πνευματικάκη – Χ. Μητσοπούλου – Κ. Μεθενίτη.