Οργανική Χημεία

Κωδικός μαθήματος: B0009

Όνομα μαθήματος: Οργανική Χημεία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 1
Eξάμηνο: Εαρινό
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες
Κυμπάρης Αθανάσιος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Άνθρακας-ταξινόμηση και ονοματολογία (Σύγχρονες απόψεις δεσμού - Θεωρία δομής οργανικών ενώσεων - Γενικοί μηχανισμοί πολικών αντιδράσεων, αντιδράσεις νουκλεοφίλου και πυρηνοφίλου υποκαταστάσεως, αντιδράσεις απόσπασης - Εμπειρική και συστηματική ονοματολογία).
Στοιχεία στερεοχημείας και φασματοσκοπίας (Εναντιομέρεια, διαστερεομέρεια, ρακεμικά μίγματα, ασύμμετρες συνθέσεις - Φασματοσκοπία υπεριώδους/ορατού, υπέρυθρου, πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού και μάζας).
Κορεσμένοι, ακόρεστοι υδρογονάνθρακες και παράγωγα (Αλκάνια, αλκένια, προσθήκη στο διπλό δεσμό, αλκοόλες, αιθέρες, αλκυλαλογονίδια).
Βενζόλιο και αρωματικότητα ( Αρωματικός χαρακτήρας βενζολίου, αρωματική υποκατάσταση).
Καρβονυλικές ενώσεις και εστέρες (Γενικές ιδιότητες καρβονυλίου - Aντιδράσεις καρβονυλίου, αλδεΰδες, κετόνες, εστέρες, σάπωνες, απορρυπαντικά). Αζωτούχες ενώσεις (αμίνες, πουρίνες, πυριμιδίνες).
Βιομόρια: Αμινοξέα - πεπτίδια - πρωτεΐνες - πρωτεϊνική σύνθεση.
Βιομόρια: Υδατάνθρακες (μονοσακχαρίτες, δισακχαρίτες, πολυσακχαρίτες).
Βιομόρια: Λιπίδια (τριγλυκερίδια - βιταμίνες - ορμόνες - τερπένια - στεροειδή).
Βιομόρια: Ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊκά οξέα (δομή DNA).

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η Οργανική Χημεία έχει συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου και γενικά κατέχει σημαντική θέση στο χώρο των φυσικών επιστημών. Αυτό συμβαίνει γιατί ο συγκεκριμένος κλάδος της Χημείας αποτελεί τη βάση όλων των βιολογικών επιστημών αλλά και γιατί οι οργανικές ενώσεις αποτελούν ένα ιδιαίτερα πρόσφορο σύστημα εφαρμογής τεχνικών ενόργανης ανάλυσης. Έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη εξειδικευμένων κλάδων όπως η γεωργική χημεία, φαρμακευτική χημεία, βιοχημεία, χημεία τροφίμων κ.α. Η επιλογή των γνωστικών αντικειμένων, ο τρόπος διδασκαλίας αλλά και το μέτρο της εμβάθυνσης του μαθήματος είναι απόλυτα προσανατολισμένα και εναρμονισμένα με τους μαθησιακούς στόχους του Τμήματος και τις επιμέρους κατευθύνσεις του. Ως εκ τούτου σκοποί είναι αφενός μεν να καλυφθούν πιθανά κενά στις γνώσεις των φοιτητών από την δευτεροβάθμια μαθητική τους εκπαίδευση αφετέρου δε και σημαντικότερα, να εξοικειωθούν με νέα ζητήματα τα οποία άπτονται θεμελιωδών αρχών άλλων μαθημάτων του συγκεκριμένου Τμήματος. Στα παραπάνω συμβάλλει καθοριστικά και το πρακτικό μέρος του μαθήματος, το οποίο ως εργαστήριο του δευτέρου εξαμήνου αναλαμβάνει να μυήσει και να εκπαιδεύσει τους φοιτητές σε τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται στην απομόνωση, παραλαβή και εν μέρει ταυτοποίηση χημικών ενώσεων βιολογικού ενδιαφέροντος. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές προετοιμάζονται για εκπαίδευση τους σε περισσότερο εξειδικευμένα εργαστήρια που θα ακολουθήσουν στα επόμενα εξάμηνα ή και στις κατευθύνσεις που θα επιλέξουν.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο εργαστηριακό μέρος και γραπτές στο τέλος του εξαμήνου