ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Β0009

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

2ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις

5

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού Υπόβαθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 •  

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

OXI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01200/

           

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜαθησιακάΑποτελέσματα

Η Οργανική Χημεία έχει συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου και γενικά κατέχει σημαντική θέση στο χώρο των φυσικών επιστημών. Αυτό συμβαίνει γιατί ο συγκεκριμένος κλάδος της Χημείας αποτελεί τη βάση όλων των βιολογικών επιστημών αλλά και γιατί οι οργανικές ενώσεις αποτελούν ένα ιδιαίτερα πρόσφορο σύστημα εφαρμογής τεχνικών ενόργανης ανάλυσης. Έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη εξειδικευμένων κλάδων όπως η γεωργική χημεία, φαρμακευτική χημεία, βιοχημεία, χημεία τροφίμων κ.α. Η επιλογή των γνωστικών αντικειμένων, ο τρόπος διδασκαλίας αλλά και το μέτρο της εμβάθυνσης του μαθήματος είναι απόλυτα προσανατολισμένα και εναρμονισμένα με τους μαθησιακούς στόχους του Τμήματος και τις επιμέρους κατευθύνσεις του. Ως εκ τούτου σκοποί είναι αφενός μεν να καλυφθούν πιθανά κενά στις γνώσεις των φοιτητών από την δευτεροβάθμια μαθητική τους εκπαίδευση αφετέρου δε και σημαντικότερα, να εξοικειωθούν με νέα ζητήματα τα οποία άπτονται  θεμελιωδών αρχών  άλλων μαθημάτων του συγκεκριμένου Τμήματος. Στα παραπάνω συμβάλλει καθοριστικά και το πρακτικό μέρος του μαθήματος,  το οποίο ως Εργαστήριο του δευτέρου Εξαμήνου αναλαμβάνει να μυήσει και να  εκπαιδεύσει τους φοιτητές σε τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται στην απομόνωση, παραλαβή και εν μέρει ταυτοποίηση χημικών ενώσεων βιολογικού ενδιαφέροντος. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές προετοιμάζονται για εκπαίδευση τους σε περισσότερο εξειδικευμένα  εργαστήρια που θα ακολουθήσουν στα επόμενα εξάμηνα ή και στις κατευθύνσεις που θα επιλέξουν. 

ΓενικέςΙκανότητες

 •    Αυτόνομη εργασία
 •    Ομαδική εργασία
 •    Λήψη αποφάσεων
 •    Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 •    Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα ασχολείται με ζητήματα που σχετίζονται με βασικές αρχές και γνώσεις του κλάδου της Οργανικής Χημείας και συγκεκριμένα αναλύει και διαλέγεται τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 • Δομή Οργανικών ενώσεων και Δεσμοί.
 • Αλκάνια και κυκλοαλκάνια και η Στερεοχημεία τους.
 • Επισκόπηση Οργανικών αντιδράσεων.
 • Αλκένια: δομή, δραστικότητα και αντιδράσεις.
 • Αλκίνια.
 • Αλκυλαλογονίδια και και αντιδράσεις.
 • Συζυγιακά διένια, Βενζόλιο και αρωματικότητα.
 • Χημεία των καρβονυλικών ενώσεων (αλδεύδες-κετόνες-καρβοξυλικά οξέα).
 • Βιομόρια (υδατάνθρακες-αμινοξέα, πεπτίδια, πρωτείνες-λιπίδια-νουκλεινικά οξέα)

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 •    Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
 •    Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

26

Ομαδικές Εργασίες

35

Αυτοτελής Μελέτη

25

ΣύνολοΜαθήματος

(25ώρεςφόρτουεργασίας

ανάπιστωτικήμονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται ως εξής:

 •                   στην θεωρία του μαθήματος με γραπτή πρόοδο στην έβδομη εβδομάδα του εξαμήνου και με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου
 •                   στο εργαστήριο με την παράδοση εργαστηριακού ημερολογίου για το σύνολο των ασκήσεων, αξιολόγηση πειραματικών ικανοτήτων με ανάλυση ¨άγνωστων δειγμάτων¨ , προφορική αξιολόγηση εντός του εργαστηρίου και τέλος γραπτή πρόοδο στο τέλος του εξαμήνου.
     

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. « Οργανική Χημεία τόμος Ι και ΙΙ», του John McMurry.

2. «Οργανική Χημεία», του David R. Klein.