Ανατομία & Μορφολογία Φυτών

Κωδικός μαθήματος: B0010

Όνομα μαθήματος: Ανατομία & Μορφολογία Φυτών

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 1
Eξάμηνο: Εαρινό
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Κυτταρολογία: Μέθοδοι μελέτης του κυττάρου (Μικροσκόπια διαφόρων τύπων και εφαρμογές τους. Χρώση). Μέγεθος και μορφολογία τυπικού φυτικού κυττάρου. Χημική σύσταση. Οργάνωση κυττάρου (Κυτταρικές μεμβράνες, πυρήνας, ενδοπλασμικό δίκτυο, όργανο Golgi, μιτοχόνδρια, πλαστίδια). Κυτταροδιαίρεση (Μίτωση-Μείωση). Χυμοτόπια (Συστατικά και σημασία τους στην υδατική οικονομία του φυτού). Κυτταρικά τοιχώματα (Σύσταση και σημασία τους στην υδατική οικονομία του φυτού και στην ανταλλαγή υλικών).
Μορφολογία - Ανατομία: Εμβρυακή ανάπτυξη (Αγγειόσπερμων, γυμνοσπέρμων και κατωτέρων τραχειοφύτων. Σπέρματα ανωτέρων σπερματόφυτων και τύποι βλάστησης). Οργάνωση φυτικού σώματος-μεριστώματα. Ιστολογία (Στηρικτικοί, παρεγχυματικοί, προστατευτικοί, αγωγοί και απεκκριτικοί ιστοί). Οργανογραφία (Βλαστός και μορφολογία: Πρωτογενής και δευτερογενής ανατομική διάπλαση). Υφή κορυφαίου μεριστώματος. Διαφορές μονοκότυλων-δικότυλων στη δευτερογενή ανατομική διάπλαση και παραλλαγές αυτής στα ποώδη φυτά. Ρίζα και μορφολογία: πρωτογενής και δευτερογενής ανατομική διάπλαση. Κορυφαίο μερίστωμα. Ιστογένεση. Φύλλα και μορφολογία: Ανατομία και ανάπτυξη. Αποκοπή. Εγγενής πολλαπλασιασμός των φυτών.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η κατανόηση από τους φοιτητές της βασικών μορφολογικών και ανατομικών δομών των οργάνων του φυτού, συμπεριλαμβανομένου και του κυττάρου.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Θεωρητική ανάπτυξη των μορφολογικών και ανατομικών δομών μέσω διαλέξεων και αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Τελικές γραπτές εξετάσεις.