Γενετική

Κωδικός μαθήματος: B0012

Όνομα μαθήματος: Γενετική

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 1
Eξάμηνο: Εαρινό
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες
Τοκατλίδης Ιωάννης

Περιεχόμενα μαθήματος:
Δομή και λειτουργία γενετικού υλικού (πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα, οργάνωση γενετικού υλικού, μίτωση-μείωση, αντιγραφή DNA, μεταγραφή-μετάφραση γενετικής πληροφορίας, γονιδιακές μεταλλάξεις). Κληρονομικότητα μιας γονιδιακής θέσης (τα αλληλόμορφα γονίδια, αλληλόμορφα και γαμετογένεση, αλληλεπίδραση αλληλόμορφων, πολλαπλά αλληλόμορφα). Κληρονομικότητα και αλληλεπίδραση ασύνδετων γονιδιακών θέσεων. Κληρονομικότητα συνδεδεμένων γονιδιακών θέσεων (ομόπλευρη-αντίπλευρη σύνδεση, διερεύνηση σύνδεσης, χίασμα και ανταλλαγή, προσδιορισμός ποσοστού ανταλλαγής- χαρτογράφηση). Φυλετικά χρωμοσώματα και γονίδια που σχετίζονται με το φύλο. Πολυπλοειδία (αυτοπολυπλοειδή, αλλοπολυπλοειδή, ανευπλοειδή). Μεταβολές χρωμοσωμάτων (ελλείμματα, διπλασιασμοί, αναστροφές, μετατοπίσεις). Στοιχεία Μοριακής Γενετικής (απομόνωση και χειρισμός νουκλεϊκών οξέων, τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA, γενετική τροποποίηση φυτών).

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η κατανόηση από τους φοιτητές:
α) του τρόπου με τον οποίο ελέγχονται και εκφράζονται τα χαρακτηριστικά
β) των βασικών αρχών της κληρονομικότητας των χαρακτηριστικών
γ) βασικών αρχών της Μοριακής γενετικής

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Θεωρητική ανάπτυξη των αρχών γενετικής μέσω διαλέξεων και αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Ενδιάμεσες γραπτές αξιολογήσεις και τελικές γραπτές εξετάσεις