Γενική Βιοχημεία

Κωδικός μαθήματος: B0016

Όνομα μαθήματος: Γενική Βιοχημεία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 2
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Αμινοξέα - Πεπτίδια - Πρωτεΐνες.
Βιολογικός ρόλος των πρωτεϊνών (ένζυμα - Υποδοχείς - Λεκτίνες - Αντισώματα).
Βιολογικός ρόλος των πρωτεϊνών (Χρωμοπρωτεΐνες - Μεταφοράς - Οξυγόνου και Ηλεκτρονίων).
Δομή των Υδατανθράκων (Απλά Σάκχαρα - Δισακχαρίτες - Ολοζίτες - Ετεροπολυσακχαρίτες - Ετεροζίτες).
Δομή Λιπιδίων και Μεμβρανών - Λιπιδική Υπεροξείδωση (Ενεργειακά Λιπίδια - Δομικά Λιπίδια - Λιπίδια Ειδικού Βιολογικού Ρόλου - Μεμβράνες Κυττάρων).
Δομή Νουκλεϊκών Οξέων (Νουκλεοτίδια - Νουκλεοτιδικές Αλυσίδες - Δομή DNA και RNA.
Εισαγωγή στον Ενεργειακό Μεταβολισμό.
Οξειδωτική Φωσφορυλίωση και Φωτοφοσφωρυλίωση.
Μεταβολισμός Υδατανθράκων.
Μεταβολισμός Λιπιδίων.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση και η κατανόηση από τους φοιτητές, του φαινομένου της ζωής σε διάφορα βιολογικά συστήματα. Συγκεκριμένα παρέχονται βασικές γνώσεις για τη γνωριμία με τη δομή, λειτουργία, οργάνωση, ρύθμιση και εξέλιξη των βιολογικά ενεργών μακρομορίων καθώς και τον ενδιάμεσο μεταβολισμό αυτών.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο εργαστηριακό μέρος και γραπτές στο τέλος του εξαμήνου