ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Β0016

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

3ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις

5

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού Υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 •  

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

OXI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01202/

           

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜαθησιακάΑποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση και η κατανόηση από τους φοιτητές, του φαινομένου της ζωής σε διάφορα βιολογικά συστήματα. Συγκεκριμένα παρέχονται βασικές γνώσεις για τη γνωριμία με τη δομή, λειτουργία, οργάνωση, ρύθμιση και εξέλιξη των βιολογικά ενεργών μακρομορίων καθώς και τον ενδιάμεσο μεταβολισμό αυτών. Απώτερος σκοπός είναι η προετοιμασία των φοιτητών σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία άπτονται στενότερα της επιστήμης της Γεωπονίας και τα οποία ακολουθούν στα επόμενα έτη των σπουδών τους.

ΓενικέςΙκανότητες

 •    Αυτόνομη εργασία
 •    Ομαδική εργασία
 •    Λήψη αποφάσεων
 •    Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 •    Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

H διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

 • Αμινοξέα – Πεπτίδια – Πρωτεΐνες.
 • Βιολογικός ρόλος των πρωτεϊνών (ένζυμα – Υποδοχείς – Λεκτίνες – Αντισώματα).
 • Βιολογικός ρόλος των πρωτεϊνών (Χρωμοπρωτεΐνες – Μεταφοράς – Οξυγόνου και Ηλεκτρονίων).
 • Δομή των Υδατανθράκων (Απλά Σάκχαρα – Δισακχαρίτες – Ολοζίτες – Ετεροπολυσακχαρίτες – Ετεροζίτες).
 • Δομή Λιπιδίων και Μεμβρανών – Λιπιδική Υπεροξείδωση (Ενεργειακά Λιπίδια – Δομικά Λιπίδια – Λιπίδια Ειδικού Βιολογικού Ρόλου – Μεμβράνες Κυττάρων).
 • Δομή Νουκλεϊκών Οξέων (Νουκλεοτίδια – Νουκλεοτιδικές Αλυσίδες – Δομή DNA και RNA.
 • Εισαγωγή στον Ενεργειακό Μεταβολισμό.
 • Οξειδωτική Φωσφορυλίωση και Φωτοφοσφωρυλίωση.
 • Μεταβολισμός Υδατανθράκων.
 • Μεταβολισμός Λιπιδίων.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 •    Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
 •    Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

26

Ομαδικές Εργασίες

35

Αυτοτελής Μελέτη

25

ΣύνολοΜαθήματος

(25ώρεςφόρτουεργασίας

ανάπιστωτικήμονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται ως εξής:

 •                   στην θεωρία του μαθήματος με γραπτή πρόοδο στην έβδομη εβδομάδα του εξαμήνου και με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου
 •                   στο εργαστήριο με την παράδοση εργαστηριακού ημερολογίου για το σύνολο των ασκήσεων, αξιολόγηση πειραματικών ικανοτήτων με ανάλυση ¨άγνωστων δειγμάτων¨ , προφορική αξιολόγηση εντός του εργαστηρίου και τέλος γραπτή πρόοδο στο τέλος του εξαμήνου.
     

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. « Εισαγωγή στη Βιοχημεία», του Γρηγόρη Διαμαντίδη.

2. « Βιοχημεία», Τόμος Ιτων Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer.