Γενική Εδαφολογία

Κωδικός μαθήματος: B0017

Όνομα μαθήματος: Γενική Εδαφολογία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 2
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες
Αντωνιάδης Βασίλειος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Το μάθημα της Γενικής Εδαφολογίας εισάγει τους φοιτητές του Τμήματος στις βασικές έννοιες και λειτουργίες του εδάφους. Το μάθημα περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια: Εισαγωγή (ορισμοί, φάσεις του εδάφους), τα στερεά ανόργανα συστατικά του εδάφους (πρωτογενή και δευτερογενή ορυκτά, περιγραφή της δομής τους και των ιδιοτήτων τους), η οργανική ουσία του εδάφους (χαρακτηριστικά, ρόλος της στο έδαφος), αποσάθρωση και εδαφογένεση, φυσικές ιδιότητες εδαφών (υφή και δομή του εδάφους, μετακίνηση νερού), χημικές ιδιότητες εδαφών (αντίδραση εδάφους, ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων), στοιχεία ταξινόμησης εδαφών. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει τις αναλύσεις pH, ηλεκτρικής αγωγιμότητας, εκτίμησης κοκκομετρίας του εδάφους (περιεκτικότητα σε άμμο, ιλύ και άργιλο) και ανθρακικού ασβεστίου

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Στόχοι του μαθήματος είναι να καταλάβουν οι φοιτητές το ρόλο που διαδραματίζει το έδαφος στα αγροτικά οικοσυστήματα (χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτά). Επίσης στόχος είναι να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες ανάλυσης και ερμηνείας κάποιων βασικών παραμέτρων του εδάφους.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Εργαστηριακό μέρος: Εβδομαδιαίες εργασίες (τετράδιο προόδου) και γραπτές εξετάσεις.
Θεωρητικό μέρος: Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.