Στατιστική

Κωδικός μαθήματος: B0019

Όνομα μαθήματος: Στατιστική

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 2
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 4

Διδάσκοντες
Κουτρουμανίδης Θεόδωρος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Τι είναι Στατιστική (Ορισμός της Στατιστικής Κλάδοι της Στατιστικής, Τα βήματα μιας Στατιστικής έρευνας, Στατιστική και Οικονομική διαχείριση). Περιγραφική Στατιστική (Το αντικείμενο της Περιγραφικής Στατιστικής, Βασικές έννοιες, Το υλικό προς συλλογή για στατιστική ανάλυση). Μέθοδοι έρευνας-Απογραφή και δείγμα (Τρόποι συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων, Απογραφή και δειγματοληψία). Ταξινόμηση, κατάταξη και παρουσίαση των Στατιστικών δεδομένων (Πίνακες κατανομής συχνοτήτων-σχετικών συχνοτήτων, Αθροιστική συχνότητα - Σχετική Αθροιστική συχνότητα, Ομαδοποίηση των παρατηρήσεων, Γραφική παράσταση μιας κατανομής συχνοτήτων, Διαγράμματα- Ιστογράμματα, Ραβδογράμματα., Κυκλικά διαγράμματα) Μέτρα θέσης και διασποράς (Μέση τιμή ή Αριθμητικός μέσος όρος, Σταθμικός μέσος όρος, Γεωμετρικός μέσος όρος, Αρμονικός μέσος όρος, Διάμεσος, Επικρατούσα τιμή, Σχέσεις αριθμητικού μέσου, διαμέσου, Επικρατούσας τιμής, Εύρος Ενδοτεταρτημοριακό Εύρος, Μέση απόκλιση, Διακύμανση, τυπική απόκλιση) Συντελεστής διασποράς (συντελεστής Pearson). Σχετική θέση τιμών δύο διαφορετικών δειγμάτων. Βασικές αναφορές στη θεωρία των πιθανοτήτων (Πείραμα τύχης-ενδεχόμενα-δειγματικός χώρος, Ορισμός της πιθανότητας, Αξιώματα της πιθανότητας, Δεσμευμένη πιθανότητα, Ανεξάρτητα ενδεχόμενα, Νόμος του Bayes). Στοιχεία συνδυαστικής (Βασική πολλαπλασιαστική αρχή της απαρίθμησης - Δενδροδιάγραμμα, Πιθανότητες στη δειγματοληψία). Τυχαίες μεταβλητές (Ορισμός τυχαίας μεταβλητής, Κατανομή πιθανότητας μιας τυχαίας μεταβλητής, Διακριτές κατανομές πιθανότητας (για διακριτές τ.μ. Χ), Συνάρτηση πιθανότητας ή κατανομής πιθανότητας, Αθροιστική συνάρτηση κατανομής, Συνεχείς κατανομές πιθανότητας (για συνεχείς τ.μ. Χ), Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας- Αθροιστική συνάρτηση κατανομής, Μέση τιμή και διασπορά-διακύμανση τυχαίας μεταβλητής Χ (Μέση τιμή ή Αναμενόμενη τιμή ή Μαθηματική Ελπίδα ή Ροπή πρώτης τάξης της τ.μ. Χ, Διασπορά-Διακύμανση τυχαίας μεταβλητής Χ - Τυπική απόκλιση), Βασικές Κατανομές πιθανότητας (Κατανομή Bernoulli Διωνυμική Κατανομή Κατανομή Poisson Γεωμετρική Κατανομή Αρνητική Διωνυμική Κατανομή, Κανονική κατανομή, Τυπική κανονική κατανομή, Εκθετική κατανομή Ορθογώνια ή ομοιόμορφη κατανομή).

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Είναι οι φοιτητές- τριες να πάρουν επιπλέον βασικές γνώσεις της Στατιστικής θεωρίας συμπληρώνοντας έτσι τις γνώσεις που έχουν από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η θεωρία της Στατιστικής επιστήμης είναι πολύ σημαντική γιατί υπεισέρχεται σε όλες τις επιστημονικές περιοχές οι οποίες διδάσκονται στους φοιτητές του τμήματος Αγροτικής

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Ανάπτυξης Διαλέξης και Εργαστηριακές Ασκήσεις

Μέθοδος Αξιολόγησης:
1. Γίνονται δύο πρόχειρα διαγωνίσματα κατά την διάρκεια του εξαμήνου και ο μέσος όρος των δύο αυτών επιδόσεων πολλαπλασιαζόμενος επί ένα συντελεστή βαρύτητας (0,3) προστίθεται στον γραπτό βαθμό του εξαμήνου (εφόσον ο γραπτός βαθμός του εξαμήνου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3).
2. Γίνονται εργασίες από τους φοιτητές-τριες στο μάθημα οι οποίες βαθμολογούνται (με κλίμακα 0-2). Ο βαθμός της εργασίας επίσης προστίθεται στον γραπτό βαθμό του εξαμήνου (εφόσον ο γραπτός βαθμός του εξαμήνου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3).