Γενική Γεωργία

Κωδικός μαθήματος: B0023

Όνομα μαθήματος: Γενική Γεωργία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 2
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες
Κουτρούμπας Σπυρίδων

Περιεχόμενα μαθήματος:
Επιδράσεις μεταβλητών του εναέριου περιβάλλοντος στην ανάπτυξη και τις αποδόσεις των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Δυνατότητες παρεμβάσεων για βελτίωση της φυτικής παραγωγής. Επιδράσεις μεταβλητών του εδαφικού περιβάλλοντος (υφή, δομή, πορώδες, υδατοπεριεκτικότητα, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά) στην ανάπτυξη και τις αποδόσεις των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Παρεμβάσεις στο εδαφικό περιβάλλον (λίπανση: ανόργανη, οργανική, χλωρή λίπανση, κατεργασία εδάφους: είδη και στόχοι, επίδραση στα εδαφικά και φυτικά χαρακτηριστικά, μηχανήματα, χρόνος παρεμβάσεων, μειωμένη καλλιέργεια - ακαλλιέργεια εδάφους). Εναλλαγή καλλιεργειών (στόχοι και βασικές αρχές, μονοκαλλιέργεια, αγρανάπαυση, αμειψισπορά σε ξηρικές και αρδευόμενες περιοχές, επίσπορες και ενδιάμεσες καλλιέργειες).

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η απόκτηση και εμπέδωση βασικών γνώσεων που σχετίζονται με την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών και τις επιδράσεις που ασκεί το εδαφικό και εναέριο περιβάλλον. Επιπλέον, η καλύτερη εξοικείωση των φοιτητών με τα πρακτικά προβλήματα που σχετίζονται με την άσκηση της γεωργίας.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις με PowerPoint Video και εργαστηριακά μαθήματα

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Προφορικές εξετάσεις στο εργαστηριακό μέρος και γραπτές στο τέλος του εξαμήνου