Γενική Φυτοπαθολογία

Κωδικός μαθήματος: B0024

Όνομα μαθήματος:Γενική Φυτοπαθολογία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 2 Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες
Χατζηβασιλείου Ελισάβετ

Περιεχόμενα μαθήματος:

Εισαγωγή στην επιστήμη της Φυτοπαθολογίας. Ιστορία και σημασία της Φυτοπαθολογίας.
Βασικοί ορισμοί. Συμπτωματολογία και αίτια των ασθενειών των φυτών. Παρασιτικές
ασθένειες: στάδια της ασθένειας, βιολογικές σχέσεις ξενιστή - παρασίτου, μηχανισμοί
παθογένεσης. Επιδημιολογία των ασθενειών. Μυκητολογικές ασθένειες: αναπαραγωγή
φυτοπαθογόνων μυκήτων, ταξινόμηση, επιδημιολογία, επιλεγμένες ειδικές ασθένειες.
Βακτηριολογικές ασθένειες: ιδιότητες βακτηρίων, φυτοπαθογόνα γένη, επιδημιολογία,
επιλεγμένες ειδικές ασθένειες. Ιολογικές ασθένειες: ορισμός ιών και ιοειδών, φύση, δομή,
ταξινόμηση, μετάδοση, επιδημιολογία, επιλεγμένες ειδικές ασθένειες. Ασθένειες παρόμοιες
με ιώσεις (φυτοπλάσματα, ειδικά βακτήρια, άγνωστα αίτια). Σπερματόφυτα παράσιτα και
μη παρασιτικές ασθένειες. Αρχές και μέθοδοι διάγνωσης και καταπολέμησης των
ασθενειών των φυτών.
Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι:
(α) Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και την ορολογία της επιστήμης της
Φυτοπαθολογίας.
(β) Ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης συμπτωμάτων που προκαλούν βιοτικοί και
αβιοτικοί παράγοντες στα φυτά.
(γ) Κατανόηση:
-της έννοιας και της οικονομικής σημασίας των ασθενειών των φυτών
-της βιολογίας και οικολογίας αντιπροσωπευτικών ομάδων φυτοπαθογόνων
-του κύκλου μιας φυτικής ασθένειας και των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξή
της
-της διαδικασίας για τη διάγνωση (κλινική και εργαστηριακή) των φυτικών ασθενειών

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις με παρουσιάζεις power point. Εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν στη
μακροσκοπική παρατήρηση αντιπροσωπευτικών κατηγοριών συμπτωμάτων των φυτικών
ασθενειών και στη μικροσκοπική παρατήρηση βλαστικών και αναπαραγωγικών δομών των
κυριότερων κατηγοριών φυτοπαθογόνων μυκήτων

Μέθοδος Αξιολόγησης:

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου