Γενική Γεωργική Εντομολογία Ζωολογία

Κωδικός μαθήματος: B0025

Όνομα μαθήματος: Γενική Γεωργική Εντομολογία Ζωολογία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 2 Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες
Παππά Μαρία

Περιεχόμενα μαθήματος:
Κλάδοι της Ζωολογίας - Εισαγωγή. Η χημική βάση των ζωικών οργανισμών.
Ιδιαιτερότητες του ζωικού κυττάρου. Μορφή, οργάνωση και λειτουργία των ζωικών
οργανισμών. Η ποικιλότητα των ζωικών οργανισμών. Τα κυριότερα Φύλα. Στοιχεία
Γεωργικής Ζωολογίας. Θέση εντόμων στο φύλο Αρθρόποδα. Φυλογενετική προέλευση των
εντόμων. Μορφολογία: Σωματικό περίβλημα, δερμικές εκφύσεις του εξωσκελετού.
Κεφαλή: Τύποι και μέρη κεφαλής. Εξαρτήματα, όργανα: οφθαλμοί, κεραίες, στοματικά
εξαρτήματα, τύποι στοματικών μορίων. Θώρακας: Εξαρτήματα θώρακα, τύποι ποδιών,
τρόπος κινήσης εντόμων, προέλευση, σχηματισμός, είδη και σύνδεση των πτερύγων.
Κοιλία: εξαρτήματα αναπαραγωγής, κέρκοι, ψευδόποδες, ελασματοειδή βράγχια, κεντρί
κεντροφόρων υμενοπτέρων. Ανατομία - Φυσιολογία: Πεπτικό σύστημα. Κυκλοφορικό
σύστημα. Απεκκριτικό σύστημα. Αναπνευστικό σύστημα. Αναπαραγωγικό σύστημα.
Νευρικό σύστημα. Οργάνωση νευρικού συστήματος. Αισθήσεις των εντόμων. Ειδικά
εκκρίματα εντόμων. Μυϊκό σύστημα: μηχανισμός πτήσεως και μύς. Μεταμόρφωση των
εντόμων. Συστηματική: Ταξινόμηση των εντόμων κατά τάξεις.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Εκπαίδευση των φοιτητών/τριών:
1.Στην αναγνώριση των κυριότερων Φύλων του ζωικού βασιλείου.
2.Κατανόηση της δομής, ανατομίας, μορφολογίας καθώς και στοιχείων της φυσιολογίας και
ηθολογίας επιλεγμένων Φύλων του ζωικού Βασιλείου (Arthropoda, Nematoda, Mοllusca,
Annelida) με ιδιαίτερη έμφαση στην Κλάση Insecta
3.Αναγνώριση των σημαντικότερων από γεωργική άποψη Τάξεων εντόμων.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο εργαστήριο και την
θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου. Στην εξέταση του εργαστηρίου
συμπεριλαμβάνεται και η προετοιμασία και εξέταση των φοιτητών/τριών σε εντομολόγιο
με τις σημαντικότερες από γεωργική άποψη Τάξεις εντόμων. Στη διαμόρφωση του τελικού
βαθμού αξιολόγησης του μαθήματος λαμβάνεται υπ’ όψιν η επίδοση στις εξετάσεις της
θεωρίας σε ποσοστό 80%, η επίδοση στις εξετάσεις του εργαστηρίου σε ποσοστό 15% και
η εξέταση του εντομολογίου σε ποσοστό 5%.