Γεωργική Οικονομία

Κωδικός μαθήματος: B0035

Όνομα μαθήματος: Γεωργική Οικονομία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες
Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Ι. Εισαγωγή. Η νέα γεωργία στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον:
Τάσεις και χαρακτηριστικά. Αγροτική οικονομία και αγροτική ανάπτυξη.
II. H Ελληνική γεωργία: Χαρακτηριστικά, εξέλιξη και προοπτικές
ΙΙΙ. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων και το αγροτικό πρόβλημα. Ελαστικότητες ζήτησης και προσφοράς αγροτικών προϊόντων
ΙV. Αρχές και εφαρμογές γεωργικής λογιστικής και εκτιμητικής. Οικονομικά αποτελέσματα γεωργικής δραστηριότητας.
V. Υποδείγματα εκτίμησης ζήτησης αγροτικών προϊόντων.
VI. Θεωρία παραγωγής και κόστους αγροτικών προϊόντων. Συντελεστές παραγωγής.
VII. Εισαγωγή στη θεωρία της παραγωγικότητας και μέτρησης αποτελεσματικότητας
VIII. Εμπορία αγροτικών προϊόντων (βασικές αρχές μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων)
IX. Αγροτική Πολιτική και Οικονομική της Ευημερίας. Η ΚΑΠ: Ιστορική εξέλιξη και πρόσφατες μεταρρυθμίσεις. Αγροτική Πολιτική Διεθνών Οργανισμών (ΠΟΕ).

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η εκπαίδευση των φοιτητών στις βασικές ενότητες της αγροτικής οικονομίας, που περιλαμβάνουν τη γεωργική λογιστική, τη θεωρητική οικονομική, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη και την αγροτική πολιτική

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, Φροντιστηριακές ασκήσεις, Ασκήσεις και εργασίες για το σπίτι

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Συμμετοχή στο μάθημα, ασκήσεις και εργασίες, τελικές γραπτές εξετάσεις