Γεωργική Εκπαίδευση

Κωδικός μαθήματος: ECO0001

Όνομα μαθήματος: Γεωργική Εκπαίδευση

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Βασικές έννοιες, αρχές και αντικείμενα της γεωργικής εκπαίδευσης. Ιστορική εξέλιξη της γεωργικής εκπαίδευσης. Εκπαίδευση και μάθηση. Στοιχεία παιδαγωγικής. Επαγγελματική γεωργική εκπαίδευση και εκπαιδευτικά συστήματα. Σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων. Συμμετοχή και αξιολόγηση εκπαιδευομένων. Οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας. Η μάθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επαγγελματικός προσανατολισμός. Αγροτική Οικιακή Οικονομία.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:
(α) Να γίνουν κατανοητοί οι στόχοι της Γεωργικής Εκπαίδευσης και να αναλυθεί η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
(β) Να αναλυθούν οι μέθοδοι βελτίωσης της Γεωργικής Εκπαίδευσης και η προσαρμογή της στις ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού στοχεύοντας στην απόκτηση από τον αγροτικό πληθυσμό επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων για την απασχόληση τους στη γεωργία.
(γ) Να αναλυθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει η Γεωργική Εκπαίδευση για βελτίωση της

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, παρουσίαση ειδικών θεμάτων.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.