Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική

Κωδικός μαθήματος: ECO0002

Όνομα μαθήματος: Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Κουτρουμανίδης Θεόδωρος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Κεφάλαιο 1ο : Παράγωγες κατανομές
Η κατανομή Χ2 , Η κατανομή t , Η κατανομή F.
Κεφάλαιο 2ο : Κατανομές στατιστικών δείγματος
Κατανομή μέσης τιμής δείγματος, Κατανομή διαφοράς μέσων τιμών δύο δειγμάτων, Κατανομή διακύμανσης δείγματος, Κατανομή λόγου διακυμάνσεων δύο δειγμάτων, Κατανομή ποσοστού (αναλογίας ) δείγματος, Κατανομή διαφοράς ποσοστών (αναλογιών ) δύο δειγμάτων.
Κεφάλαιο 3ο : Εκτιμητική
Σημειακή εκτίμηση μιας άγνωστης παραμέτρου ενός πληθυσμού ως προς μια μεταβλητή, Σημειακές εκτιμήτριες της μέσης τιμής και της διακύμανσης ενός πληθυσμού ως προς μια μεταβλητή, Σημειακή εκτίμηση της μέσης τιμής ενός πληθυσμού ως προς μια μεταβλητή, Σημειακή εκτίμηση της διακύμανσης ενός πληθυσμού ως προς μια μεταβλητή, Διάστημα εμπιστοσύνης της παραμέτρου Θ ενός πληθυσμού, Εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης της μέσης τιμής μ πληθυσμού, Εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών δύο πληθυσμών, Εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης της διακύμανσης σ2 πληθυσμού, Εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης του λόγου των διακυμάνσεων δύο πληθυσμών, Εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης του ποσοστού (αναλογίας) των στοιχείων πληθυσμού, Εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης του λόγου των ποσοστών (αναλογιών) των στοιχείων δύο πληθυσμών.
Κεφάλαιο 4ο : Έλεγχοι υποθέσεων
Γενικά, Σφάλματα – στάθμη σημαντικότητας – περιοχή απόρριψης της Η , Έλεγχος υπόθεσης για τη μέση τιμή του πληθυσμού, Έλεγχος υπόθεσης για τη διαφορά των μέσων τιμών δύο πληθυσμών, Έλεγχος υπόθεσης για το ποσοστό των στοιχείων ενός πληθυσμού, Έλεγχος υπόθεσης για τη διαφορά των ποσοστών των στοιχείων δύο πληθυσμών, Έλεγχος υπόθεσης για τη διακύμανση ενός πληθυσμού, Έλεγχος υπόθεσης για το λόγο των διακυμάνσεων δύο πληθυσμών, Έλεγχος υπόθεσης και διάστημα εμπιστοσύνης.
Κεφάλαιο 5ο : Ανάλυση κατηγορικών δεδομένων
Γενικά, Ο έλεγχος ανεξαρτησίας, Ο έλεγχος ομογένειας.
Κεφάλαιο 6ο : Έλεγχος προσαρμοστικότητας
Έλεγχος προσαρμοστικότητας της υποθετικής κατανομής, Έλεγχος Χ2 , Έλεγχος Kolmogorov-Smirnov (K-S).
Κεφάλαιο 7ο : Απλή παλινδρόμηση - Γραμμικό μοντέλο.
Η Έννοια της συσχέτισης, Η Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, Η ευθεία των ελαχίστων τετραγώνων (γραμμική παλινδρόμηση), Μέσο τετραγωνικό σφάλμα ή Συντελεστής Προσδιορισμού –Συντελεστής συσχέτισης, Μοντέλα απλής παλινδρόμησης, Μοντέλα απλής παλινδρόμησης που ανάγονται σε γραμμικά μοντέλα.
Κεφάλαιο 8ο : Χρονολογικές σειρές
Εισαγωγή, Συνιστώσες των χρονολογικών σειρών, Στατικός προσδιορισμός σειρών (Χάραξη με το χέρι – γραφική μέθοδος, Η μέθοδος των μέσων σημείων, Η μέθοδος των Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Είναι οι φοιτητές-τριες να πάρουν εκείνες τις βασικές γνώσεις ώστε να μπορούν να μελετούν οικονομικά δεδομένα με την βοήθεια της Στατιστικής επιστήμης.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και φροντιστηριακές ασκήσεις

Μέθοδος Αξιολόγησης:
1. Γίνονται δύο πρόχειρα διαγωνίσματα κατά την διάρκεια του εξαμήνου και ο μέσος όρος των δύο αυτών επιδόσεων πολλαπλασιαζόμενος επί ένα συντελεστή βαρύτητας (0,3) προστίθεται στον γραπτό βαθμό του εξαμήνου (εφόσον ο γραπτός βαθμός του εξαμήνου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3).
2. Γίνονται εργασίες από τους φοιτητές –τριες στο μάθημα οι οποίες βαθμολογούνται (με κλίμακα 0-2).