Μέθοδοι Ποσοτικής Οικονομικής Ανάλυσης

Κωδικός μαθήματος: ECO0005

Όνομα μαθήματος: Μέθοδοι Ποσοτικής Οικονομικής Ανάλυσης

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Επιλογής
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Κουτρουμανίδης Θεόδωρος

Περιεχόμενα μαθήματος: Γενικές έννοιες (Ορισμός του οικονομικού υποδείγματος, Είδη μεταβλητών, Είδη εξισώσεων), Ελαστικότητα (Εισαγωγή, Ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή, Ελαστικότητα της προσφοράς ως προς την τιμή, Τιμές της ελαστικότητας, Η ελαστικότητα ζήτησης με πολλές ανεξάρτητες μεταβλητές). Συγκριτική στατική και η χρήση της παραγώγου σ’ αυτήν (Τι είναι συγκριτική στατική ανάλυση, Συναρτήσεις Οριακού εσόδου-κόστους, Καθορισμός του οριακού εσόδου από την συνάρτηση εσόδου, Καθορισμός του οριακού κόστους από την συνάρτηση, κόστους, Οριακό προϊόν εργασίας στο κλασσικό οικονομικό σύστημα, Στιγμιαίος ρυθμός μεγέθυνσης στην οικονομία). Μέγιστα-ελάχιστα στην οικονομική θεωρία (Γενικά, Μεταβολή του Οριακού εσόδου, Μεγιστοποίηση - ελαχιστοποίηση οικονομικών συναρτήσεων, Μεγιστοποίηση των εσόδων, Ελάχιστο μέσο κόστος, Μεγιστοποίηση κερδών μονοπωλίου, Μεγιστοποίηση κερδών μονοπωλίου με επιβολή φόρου, Μεγιστοποίηση των φορολογικών εσόδων). Η ολοκλήρωση στην οικονομική θεωρία (Εφαρμογές αόριστου ολοκληρώματος στην οικονομική θεωρία, Εύρεση της συνολικής συνάρτησης από την οριακή συνάρτηση, Εύρεση της συνάρτησης αποταμίευσης από την οριακή ροπή αποταμίευσης, Σχέση συσσώρευσης κεφαλαίου και καθαρής επένδυσης, Εφαρμογές ορισμένου ολοκληρώματος στην οικονομική θεωρία, Το πλεόνασμα του καταναλωτή, Το πλεόνασμα του παραγωγού Συσσώρευση κεφαλαίου σε ορισμένο χρονικό διάστημα).

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος: Είναι οι φοιτητές-τριες να μελετήσουν και να κατανοήσουν την χρησιμότητα των μαθηματικών εννοιών στην ανάλυση της οικονομικής θεωρίας.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Θεωρία - Εργαστήριο (Ασκήσεις)

Μέθοδος Αξιολόγησης:
1. Γίνονται δύο πρόχειρα διαγωνίσματα κατά την διάρκεια του εξαμήνου και ο μέσος όρος των δύο αυτών επιδόσεων πολλαπλασιαζόμενος επί ένα συντελεστή βαρύτητας (0,3) προστίθεται στον γραπτό βαθμό του εξαμήνου (εφόσον ο γραπτός βαθμός του εξαμήνου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3).
2. Γίνονται εργασίες από τους φοιτητές-τριες στο μάθημα οι οποίες βαθμολογούνται (με κλίμακα 0-2). Ο βαθμός της εργασίας επίσης προστίθεται στον γραπτό βαθμό του εξαμήνου (εφόσον ο γραπτός βαθμός του εξαμήνου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3).