ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECO0005

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

6ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗς

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις

4

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εξειδίκευσης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 •  

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

 

           

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜαθησιακάΑποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 •    να κατανοήσουν την χρησιμότητα των μαθηματικών εννοιών στην ανάλυση της οικονομικής θεωρίας.
 •    Να εφαρμόσουν την κατάλληλη μαθηματική θεωρία για την μελέτη οικονομικών φαινομένων.

   

ΓενικέςΙκανότητες

 •                Καλή γνώση μαθηματικών εννοιών
 •                Αναλυτική και συνθετική σκέψη
 •                 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικές έννοιες (Ορισμός του οικονομικού υποδείγματος, Είδη μεταβλητών, Είδη εξισώσεων), Ελαστικότητα (Εισαγωγή, Ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή, Ελαστικότητα της προσφοράς ως προς την τιμή, Τιμές της ελαστικότητας, Η ελαστικότητα ζήτησης με πολλές ανεξάρτητες μεταβλητές). Συγκριτική στατική και η χρήση της παραγώγου σ’ αυτήν (Τι είναι συγκριτική στατική ανάλυση, Συναρτήσεις Οριακού εσόδου-κόστους, Καθορισμός του οριακού εσόδου από την συνάρτηση εσόδου, Καθορισμός του οριακού κόστους από την συνάρτηση, κόστους, Οριακό προϊόν εργασίας στο κλασσικό οικονομικό σύστημα, Στιγμιαίος ρυθμός μεγέθυνσης στην οικονομία). Μέγιστα-ελάχιστα στην οικονομική θεωρία (Γενικά, Μεταβολή του Οριακού εσόδου, Μεγιστοποίηση - ελαχιστοποίηση οικονομικών συναρτήσεων, Μεγιστοποίηση των εσόδων, Ελάχιστο μέσο κόστος, Μεγιστοποίηση κερδών μονοπωλίου, Μεγιστοποίηση κερδών μονοπωλίου με επιβολή φόρου, Μεγιστοποίηση των φορολογικών εσόδων). Η ολοκλήρωση στην οικονομική θεωρία (Εφαρμογές αόριστου ολοκληρώματος στην οικονομική θεωρία, Εύρεση της συνολικής συνάρτησης από την οριακή συνάρτηση, Εύρεση της συνάρτησης αποταμίευσης από την οριακή ροπή αποταμίευσης, Σχέση συσσώρευσης κεφαλαίου και καθαρής επένδυσης, Εφαρμογές ορισμένου ολοκληρώματος στην οικονομική θεωρία, Το πλεόνασμα του καταναλωτή, Το πλεόνασμα του παραγωγού Συσσώρευση κεφαλαίου σε ορισμένο χρονικό διάστημα).
 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 •                Διαλέξεις με τη χρήση power point και άλλων εποπτικών μέσων
 •                Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

52

Εργαστηριακές ασκήσεις

23

Αυτοτελής Μελέτη

50

 

 

ΣύνολοΜαθήματος

(25ώρεςφόρτουεργασίας

ανάπιστωτικήμονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 • Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
 • Επιπλέον πραγματοποιείται και ενδιάμεση προαιρετική εξέταση για επιπλέον μοριοδότηση
     

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

 • Βιβλίο [11445]: Ποσοτική οικονομική ανάλυση, Κουτρουμανίδης Θεόδωρος, Ζαφειρίου Ελένη

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος