Γεωργική Λογιστική & Εκτιμητική

Κωδικός μαθήματος: ECO0006

Όνομα μαθήματος: Γεωργική Λογιστική & Εκτιμητική

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Επιλογής
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Γεωργική Λογιστική: Εισαγωγή στη γενική και γεωργική λογιστική (έννοια, ορισμός). Σκοπός Γεωργικής Λογιστικής. Μέθοδοι, συστήματα, βιβλία λογιστικής. Απογραφή. Η λογιστική ισότητα και ο Ισολογισμός. Λογαριασμοί. Λογιστικές μέθοδοι στη Γεωργία. Ανάλυση και ερμηνεία γεωργικών λογαριασμών. Λογιστική παρακολούθηση κλάδων αγροτικής παραγωγής και γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Αγροτική Εκτιμητική: Εισαγωγή (έννοια αρχές και εφαρμογές). Ορισμοί αξίας και τιμής. Μεθοδολογίες Αγροτικής Εκτιμητικής. Μεθοδολογίες εκτίμησης αγροτικής περιουσίας. Εκτίμηση αξίας περιουσιακών στοιχείων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση και παροχή γνώσεων στον σπουδαστή σε ότι αφορά:
- βασικές αρχές λογιστικής και εκτιμιτικής
- καταννόηση βασικών εννοιών λογιστικής
- εξοικείωση με τη λογιστική παρακολούθηση γεωργικών επιχειρήσεων και την τήρηση γεωργικών λογιστικών βιβλίων
- καταννόηση τρόπου μέτρησης του κέρδους και αξίας των περιουσιακών στοιχείων
- εκτίμηση διαφορετικών προσεγγίσεων όσον αφορά το κόστος και τις εφαρμογές του.
- καταννόηση διαφοράς μεταξύ γεωργικού εισοδήματος, δαπανών και κεφαλαίου
- καταννόηση αρχών διαχείρισης των συντελεστών παραγωγής

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις με τη χρήση keynote ή power point.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου