Γεωργική Λογιστική και Εκτιμιτική

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECO0006

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

7 ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γεωργική Λογιστική και Εκτιμιτική

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις 

5

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 •  

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

ΟΧΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ECO0006.shtml

           

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜαθησιακάΑποτελέσματα

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση και παροχή γνώσεων στον σπουδαστή σε ότι αφορά:

 • βασικές αρχές λογιστικής και εκτιμιτικής
 • κατανόηση βασικών εννοιών λογιστικής
 • εξοικείωση με τη λογιστική παρακολούθηση γεωργικών επιχειρήσεων και την τήρηση γεωργικών λογιστικών βιβλίων
 • κατανόηση τρόπου μέτρησης του κέρδους και αξίας των περιουσιακών στοιχείων
 • εκτίμηση διαφορετικών προσεγγίσεων όσον αφορά το κόστος και τις εφαρμογές του.
 • κατανόηση διαφοράς μεταξύ γεωργικού εισοδήματος, δαπανών και κεφαλαίου
 • κατανόηση αρχών διαχείρισης των συντελεστών παραγωγής

ΓενικέςΙκανότητες

 •    Αυτόνομη Εργασία
 •    Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 •    Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γεωργική Λογιστική: Εισαγωγή στη γενική και γεωργική λογιστική (έννοια και ορισμός). Σκοπός γεωργικής λογιστικής. Μέθοδοι, συστήματα, βιβλία λογιστικής. Απογραφή. Η λογιστική ισότητα και ο ισολογισμός. Λογαριασμοί, Λογιστικές μέθοδοι στη γεωργία, Ανάλυση και ερμηνεία γεωργικών λογαριασμών, Λογιστική παρακολούθηση κλάδων αγροτικής παραγωγής και γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αγροτική εκτιμητική: εισαγωγή, (έννοια, αρχές και εφαρμογές), ορισμοί αξίας και τιμής, μεθοδολογίες αγροτικής εκτιμητικής, Μεθοδολογίες εκτίμησης αγροτικής περιουσίας, εκτίμηση αξίας περιουσιακών στοιχείων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 •    Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
 •    Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

15

Βιβλιογραφική εργασία

15

Αυτοτελής Μελέτη

56

ΣύνολοΜαθήματος

(25ώρεςφόρτουεργασίας

ανάπιστωτικήμονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

     

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

 • Μαρτίκα-Βακιρτζη, Δημητριάδου, “Λογιστική παρακολούθηση τύπων αγροτικών εκμεταλλεύσεων”, Εκδ. Γράφημα, Θεσσαλονίκη, 2007.
 • Κιτσοπανίδης, “Γεωργική Λογιστικήκαι Εκτιμητική” Εκδ. ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 2007.