Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Κωδικός μαθήματος: ECO0007

Όνομα μαθήματος: Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Ράπτου Ελένη

Περιεχόμενα μαθήματος:
Εισαγωγή στο μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων. Ανάλυση της αγοράς αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Αγροτική παραγωγή και μάρκετινγκ. Αγορές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και φορείς εμπορίας. Στρατηγικός σχεδιασμός επιχείρησης - Διαδικασία σχεδιασμού - Στρατηγικός έλεγχος - Έλεγχος αποτελεσματικότητας - Ανάλυση SWOT. Ανάλυση χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αναπτυξιακές στρατηγικές. Διαδικασία μάρκετινγκ. Στρατηγικές μάρκετινγκ για εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ανάπτυξη του μίγματος μάρκετινγκ. Παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Ανταγωνισμός στην αγορά αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Διεθνές μάρκετινγκ - Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ στην παγκόσμια αγορά. Χαρακτηριστικά και ταξινόμηση προϊόντος - Η έννοια του εμπορικού σήματος - Επιλογή εμπορικού σήματος - Στρατηγική εμπορικού σήματος - Επανατοποθέτηση του εμπορικού σήματος. Διαφοροποίηση - Επίπεδα διαφοροποίησης. Χωροθέτηση προϊόντος - Στρατηγικές χωροθέτησης. Στρατηγικές μάρκετινγκ σύμφωνα με τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Σχεδιασμός νέου προϊόντος. Επίπεδα τμηματοποίησης αγοράς - Τμηματοποίηση καταναλωτών και αγορών. Προώθηση πωλήσεων - Διαφήμιση και διαφημιστικά προγράμματα. Ειδικά θέματα μάρκετινγκ

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:
(α) Να γίνουν κατανοητές οι βασικές αρχές και οι έννοιες του μάρκετινγκ ώστε ο/η κάθε φοιτητής/φοιτήτρια να είναι σε θέση να κάνει εφαρμογή των γνώσεών του σε διάφορα περιβάλλοντα μάρκετινγκ.
(β) Να γίνει κατανοητή η λειτουργία της αγοράς τροφίμων και αγροτικών προϊόντων μέσα από την παρουσίαση των καναλιών διανομής, των εμπλεκόμενων φορέων και των καταναλωτικών τάσεων.
(γ) Να παρουσιασθούν και να αναλυθούν τόσο οι ευκαιρίες που προσφέρει το διεθνές περιβάλλον μάρκετινγκ όσο και τα επικίνδυνα σημεία του, καθώς και η δομή και λειτουργία της παγκόσμιας αγοράς.
(δ) Να αναλυθεί η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού μίας επιχείρησης και η διαδικασία μάρκετινγκ.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων, παρουσίαση ειδικών θεμάτων μάρκετινγκ (case studies).

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Δύο πρόοδοι και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου