Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECO0007

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

   7 ο, 9o

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

4

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικότητας

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 •  

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

   Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ECO0007.shtml

           

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜαθησιακάΑποτελέσματα

Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

(α) Να γίνουν κατανοητές οι βασικές αρχές και οι έννοιες του μάρκετινγκ  ώστε ο/η κάθε φοιτητής/φοιτήτρια να είναι σε θέση να κάνει εφαρμογή των γνώσεών του/της σε διάφορα περιβάλλοντα μάρκετινγκ.

(β) Να γίνει κατανοητή η λειτουργία της αγοράς τροφίμων και αγροτικών προϊόντων μέσα από την παρουσίαση των καναλιών διανομής, των εμπλεκόμενων φορέων και των καταναλωτικών τάσεων.

(γ) Να παρουσιασθούν και να αναλυθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει το διεθνές περιβάλλον μάρκετινγκ, καθώς και η δομή και λειτουργία της παγκόσμιας αγοράς.

(δ) Να αναλυθεί η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού μίας επιχείρησης και η διαδικασία μάρκετινγκ.

 

ΓενικέςΙκανότητες

 •    Αυτόνομη Εργασία
 •    Ομαδική Εργασία
 •    Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 •    Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στο μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων. Ανάλυση της αγοράς αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Αγροτική παραγωγή και μάρκετινγκ. Αγορές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και φορείς εμπορίας. Στρατηγικός σχεδιασμός επιχείρησης – Διαδικασία σχεδιασμού - Στρατηγικός έλεγχος – Έλεγχος αποτελεσματικότητας - Ανάλυση SWOT. Ανάλυση χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αναπτυξιακές στρατηγικές. Διαδικασία μάρκετινγκ. Στρατηγικές μάρκετινγκ για εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ανάπτυξη του μίγματος μάρκετινγκ. Παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Ανταγωνισμός στην αγορά αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Διεθνές μάρκετινγκ - Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ στην παγκόσμια αγορά. Χαρακτηριστικά και ταξινόμηση προϊόντος – Η έννοια του εμπορικού σήματος - Επιλογή εμπορικού σήματος – Στρατηγική εμπορικού σήματος – Επανατοποθέτηση του εμπορικού σήματος.  Διαφοροποίηση – Επίπεδα διαφοροποίησης. Χωροθέτηση προϊόντος - Στρατηγικές χωροθέτησης. Στρατηγικές μάρκετινγκ σύμφωνα με τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Σχεδιασμός νέου προϊόντος. Επίπεδα τμηματοποίησης αγοράς - Τμηματοποίηση καταναλωτών και αγορών. Προώθηση πωλήσεων – Διαφήμιση και διαφημιστικά προγράμματα. Ειδικά θέματα μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

52

Εκπόνηση και Παρουσίαση Εργασίας

33

Αυτοτελής Μελέτη

40

ΣύνολοΜαθήματος

(25ώρεςφόρτουεργασίας

ανάπιστωτικήμονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται:

 • Με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
 • Με την παράδοση και την παρουσίαση της εργασίας.

 

     

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 • Norwood B.F., Lusk J.L. Μάρκετινγκ και Τιμές Αγροτικών Προϊόντων. Επιμέλεια: Μάττας Κ., Ρεζίτης Α., Τσακιρίδου Ε. Broken Hill Publishers Ltd, 2012.
 • Armstrong G., Kotler P. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Επίκεντρο, 2009.
 • Aurier P., Siriex L. Marketing Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων – Οι ιδιαιτερότητες του κλάδου – Στρατηγικές – Προγράμματα δράσης. Εκδόσεις Προπομπός, 2010.
 • Fahy J., Jobber D. Αρχές Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Κριτική, 2014.
 • Παντουβάκης Α., Σιώμκος Γ., Χρήστου Ε. Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Λιβάνη, 2015.
 • Δημητριάδης Σ., Τζωρτζάκη Α.Μ. Μάρκετινγκ : Αρχές – Στρατηγικές – Εφαρμογές. Εκδόσεις Rosili, 2010.