Αξιολόγηση Επενδύσεων-Αγροτική Χρηματοδότηση

Κωδικός μαθήματος: ECO0010

Όνομα μαθήματος: Αξιολόγηση Επενδύσεων-Αγροτική Χρηματοδότηση

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Έννοια, περιεχόμενο, είδη, σκοποί, ρόλος, σημασία, ωφέλεια, φορείς, όργανα, συστήματα και μέθοδοι αγροτικής χρηματοδότησης. Κέρδος και ρευστότητα. Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης. Κόστος κεφαλαίου. Αξιολόγηση επενδύσεων. Αγροτική πίστη, είδη δανείων και σκοποί χρησιμοποίησής τους. Οικονομική και πολιτική της αγροτικής χρηματοδότησης. Έννοια, σημασία και εκτίμηση των κοινωνικών τιμών. Μέθοδοι και κριτήρια αξιολόγησης των γεωργικών επενδύσεων. Επενδυτικά σχέδια. Μελέτες εφικτότητας. Ταξινόμηση επενδυτικών σχεδίων. Ανάλυση κόστους ωφέλειας. Η αγροτική πίστη στην Ελλάδα. Προβλήματα αγροτικών χρεών. Ειδικά θέματα εμπορίας.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση και παροχή γνώσεων στον σπουδαστή σε ότι αφορά:
- βασικές αρχές αξιολόγησης επενδύσεων και αγροτικής χρηματοδότησης.
- βασικές αρχές ανάλυσης αγοράς και διαχείρισης κεφαλαίου
- αξιολόγηση αγροτικών επενδυτικών σχεδίων, εκτίμηση χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ρίσκο.
- ανάλυση χρηματοοικονομικών αγορών.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις με τη χρήση keynote ή power point.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου