Αξιολόγηση Επενδύσεων - Αγροτική Χρηματοδότηση

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECO0010

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

7 ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αξιολόγηση Επενδύσεων - Αγροτική Χρηματοδότηση

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις 

5

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 •  

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

ΟΧΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ECO0010.shtml

           

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜαθησιακάΑποτελέσματα

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση και παροχή γνώσεων στον σπουδαστή σε ότι αφορά:

 • βασικές αρχές αξιολόγησης επενδύσεων και αγροτικής χρηματοδότησης.
 • βασικές αρχές ανάλυσης αγοράς και διαχείρισης κεφαλαίου
 • αξιολόγηση αγροτικών επενδυτικών σχεδίων, εκτίμηση χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ρίσκο.
 • ανάλυση χρηματοοικονομικών αγορών.

ΓενικέςΙκανότητες

 •    Αυτόνομη Εργασία
 •    Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 •    Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Έννοια, περιεχόμενο, είδη, σκοποί, ρόλος, σημασία, ωφέλεια, φορείς, όργανα, συστήματα και μέθοδοι αγροτικής χρηματοδότησης, κέρδος και ρευστότητα, διαχείριση κεφαλαίου κίνησης, κόστος κεφαλαίου, αξιολόγηση επενδύσεων, αγροτική πίστη, είδη δανείων και σκοποί χρησιμοποίησής τους, οικονομική και πολιτική της αγροτικής χρηματοδότησης, έννοια, σημασία και εκτίμηση κοινωνικών τιμων, μέθοδοι και κριτήρια αξιολόγησης των γεωργικών επενδύσεων, επενδυτικά σχέδια, μελέτες εφικτότητας, ταξινόμηση επενδυτικών σχεδίων, ανάλυση κόστους ωφέλειας, αγροτική πίστη στην Ελλάδα, προβλήματα αγροτικών χρεών, ειδικά θέματα εμπορίας.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 •    Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
 •    Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

15

Βιβλιογραφική εργασία

15

Αυτοτελής Μελέτη

56

ΣύνολοΜαθήματος

(25ώρεςφόρτουεργασίας

ανάπιστωτικήμονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

     

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

 • Κ. Αραβώσης, “κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2003.
 • Κ. Μέργος, “ Κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων και πολιτικών”, Αθήνα, 2006

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος