ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECO0012

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

8ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις

3+2

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εξειδίκευσης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 •  

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

 

           

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜαθησιακάΑποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 •                (α) να μελετήσουν και να κατανοήσουν την χρησιμότητα της Στατιστικής επιστήμης στην ανάλυση της οικονομικής θεωρίας
 •                (β) να μπορούν να εκτιμούν και
 •                (γ) να μπορούν να αξιολογούν οικονομετρικά υποδείγματα
   

ΓενικέςΙκανότητες

 •    Πολύ καλή γνώση Στατιστικής, Μαθηματικών και Οικονομικής Θεωρίας
 •    Δυνατότητα συνδυαστικής εφαρμογής αυτών στη εμπειρική διερεύνηση υφιστάμενων οικονομικών θεωριών
 •    Αναλυτική και Συνθετική Σκέψη

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικές έννοιες (Τυχαίες μεταβλητές, Αναμενόμενη τιμή τυχαίας μεταβλητής, διακύμανση, τυπική απόκλιση τυχαίας μεταβλητής, Συνδιακύμανση δύο τυχαίων μεταβλητών Χ, Υ, Συντελεστής συσχέτισης των τυχαίων μεταβλητών Χ, Υ, Χρήσιμες Κατανομές (Κανονική Κατανομή, Τυπική κανονική κατανομή, Χ2 - κατανομή, t-κατανομή, F-κατανομή), Απλή Παλινδρόμηση (Διμεταβλητό Υπόδειγμα) (Οικονομική Θεωρία, Βασικές Υποθέσεις του υποδείγματος Υ = β1 + β2Χ + e, Γραμμή παλινδρόμησης στο δείγμα, Η Θεωρία των ελαχίστων τετραγώνων (εφαρμογή στο υπόδειγμα: Υ = β1 + β2Χ + e), (Επίλυση με αθροίσματα, Επίλυση με πίνακες, Εφαρμογή της Παλινδρόμησης, Διακύμανση - Συνδιακύμανση του τυχαίου σφάλματος, Ιδιότητες του εκτιμητή b ), Έλεγχος Υποθέσεων (Ο λόγος (t-ratio) του b , Ο συντελεστής προσδιορισμού r2 , Ο συντελεστής συσχέτισης r, Αξιολόγηση του συνόλου του υποδείγματος), Το γενικευμένο κλασικό υπόδειγμα Y = β Χ + β Χ +..+ β Χ + e (με την μέθοδο των πινάκων -μητρών) (Παρουσίαση του υποδείγματος Y = β Χ + β Χ +..+ β Χ + e , Εκτιμητές των διακυμάνσεων- συνδιακυμάνσεων των Συντελεστών, Ο Συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού R , Αθροίσματα Τετραγώνων σε μορφή πινάκων, Αξιολόγηση του υποδείγματος, Αξιολόγηση των ατομικών συντελεστών, Αξιολόγηση ολοκλήρου του υποδείγματος), Επίλυση του τριμεταβλητού υποδείγματος Y = β + β Χ + β Χ + ε μέσω αθροισμάτων (Επίλυση του τριμεταβλητού υποδείγματος, Ο Συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού R , Ο Διορθωμένος Συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού , Απλοί και Μερικοί συντελεστές Προσδιορισμού, Απλοί συντελεστές Προσδιορισμού, Μερικοί συντελεστές Προσδιορισμού, Εκτίμηση της διακύμανσης του διαταρακτικού όρου, Οι διακυμάνσεις των b , b , Έλεγχος Γραμμικών περιορισμών των μερικών συντελεστών παλινδρόμησης, Σχέση μεταξύ της στατιστικής F και του συντελεστή προσδιορισμού R2, Παραβιάσεις του γραμμικού υποδείγματος (Πολυσυγγραμμικότητα, Διαπίστωση της πολυσυγγραμμικότητας, Μέθοδοι εκτίμησης υποδειγμάτων με Πολυσυγγραμμικότητα, Αυτοσυσχέτιση, Αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης, Συνέπειες της αυτοσυσχετίσεως, Έλεγχος για την ύπαρξη της αυτοσυσχέτισης, Γραφική ανάλυση των καταλοίπων, Έλεγχος Durbin- Watson, Έλεγχος με την t-στατιστική, Κριτήριο h του Durbin, Έλεγχος αυτοσυσχέτισης μεγαλύτερης τάξης, Έλεγχος Breusch-Godfrey, Έλεγχος με την F-κατανομή, Μέθοδοι εκτίμησης υποδειγμάτων με αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα, Κριτήρια ελέγχου για ετεροσκεδαστικότητα, Συντελεστής συσχετίσεως Spearman, Κριτήριο Goldfeld-Quand, Κριτήριο White, Μέθοδοι εκτίμησης υποδειγμάτων με Ετεροσκεδαστικότητα.

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 •                Διαλέξεις με τη χρήση power point και άλλων εποπτικών μέσων
 •                Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

26

Αυτοτελής Μελέτη

60

 

 

ΣύνολοΜαθήματος

(25ώρεςφόρτουεργασίας

ανάπιστωτικήμονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

 • Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα ενδιάμεσης προαιρετικής εξέτασης
     

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 1. Βιβλίο [161413]: Οικονομετρία, Χάλκος Γεώργιος Λεπτομέρειες
 2. Βιβλίο [22702304]: Οικονομετρία, Αρχές και Εφαρμογές, GujaratiΛεπτομέρειες
 3. Βιβλίο [59381229]: Εισαγωγή στη σύγχρονη οικονομετρική αναλυση, Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος, Κοντέος Γεώργιος, Σαριαννίδης Νικόλαος

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος