Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

Κωδικός μαθήματος: ECO0012

Όνομα μαθήματος: Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Κουτρουμανίδης Θεόδωρος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Γενικές έννοιες (Τυχαίες μεταβλητές, Αναμενόμενη τιμή τυχαίας μεταβλητής, διακύμανση, τυπική απόκλιση τυχαίας μεταβλητής, Συνδιακύμανση δύο τυχαίων μεταβλητών Χ, Υ, Συντελεστής συσχέτισης των τυχαίων μεταβλητών Χ, Υ, Χρήσιμες Κατανομές (Κανονική Κατανομή, Τυπική κανονική κατανομή, Χ2 - κατανομή, t-κατανομή, F-κατανομή), Απλή Παλινδρόμηση (Διμεταβλητό Υπόδειγμα) (Οικονομική Θεωρία, Βασικές Υποθέσεις του υποδείγματος Υ = β1 + β2Χ + e, Γραμμή παλινδρόμησης στο δείγμα, Η Θεωρία των ελαχίστων τετραγώνων (εφαρμογή στο υπόδειγμα: Υ = β1 + β2Χ + e), (Επίλυση με αθροίσματα, Επίλυση με πίνακες, Εφαρμογή της Παλινδρόμησης, Διακύμανση - Συνδιακύμανση του τυχαίου σφάλματος, Ιδιότητες του εκτιμητή b ), Έλεγχος Υποθέσεων (Ο λόγος (t-ratio) του b , Ο συντελεστής προσδιορισμού r2 , Ο συντελεστής συσχέτισης r, Αξιολόγηση του συνόλου του υποδείγματος), Το γενικευμένο κλασικό υπόδειγμα Y = β Χ + β Χ +..+ β Χ + e (με την μέθοδο των πινάκων -μητρών) (Παρουσίαση του υποδείγματος Y = β Χ + β Χ +..+ β Χ + e , Εκτιμητές των διακυμάνσεων- συνδιακυμάνσεων των Συντελεστών, Ο Συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού R , Αθροίσματα Τετραγώνων σε μορφή πινάκων, Αξιολόγηση του υποδείγματος, Αξιολόγηση των ατομικών συντελεστών, Αξιολόγηση ολοκλήρου του υποδείγματος), Επίλυση του τριμεταβλητού υποδείγματος Y = β + β Χ + β Χ + ε μέσω αθροισμάτων (Επίλυση του τριμεταβλητού υποδείγματος, Ο Συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού R , Ο Διορθωμένος Συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού , Απλοί και Μερικοί συντελεστές Προσδιορισμού, Απλοί συντελεστές Προσδιορισμού, Μερικοί συντελεστές Προσδιορισμού, Εκτίμηση της διακύμανσης του διαταρακτικού όρου, Οι διακυμάνσεις των b , b , Έλεγχος Γραμμικών περιορισμών των μερικών συντελεστών παλινδρόμησης, Σχέση μεταξύ της στατιστικής F και του συντελεστή προσδιορισμού R2, Παραβιάσεις του γραμμικού υποδείγματος (Πολυσυγγραμμικότητα, Διαπίστωση της πολυσυγγραμμικότητας, Μέθοδοι εκτίμησης υποδειγμάτων με Πολυσυγγραμμικότητα, Αυτοσυσχέτιση, Αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης, Συνέπειες της αυτοσυσχετίσεως, Έλεγχος για την ύπαρξη της αυτοσυσχέτισης, Γραφική ανάλυση των καταλοίπων, Έλεγχος Durbin- Watson, Έλεγχος με την t-στατιστική, Κριτήριο h του Durbin, Έλεγχος αυτοσυσχέτισης μεγαλύτερης τάξης, Έλεγχος Breusch-Godfrey, Έλεγχος με την F-κατανομή, Μέθοδοι εκτίμησης υποδειγμάτων με αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα, Κριτήρια ελέγχου για ετεροσκεδαστικότητα, Συντελεστής συσχετίσεως Spearman, Κριτήριο Goldfeld-Quand, Κριτήριο White, Μέθοδοι εκτίμησης υποδειγμάτων με Ετεροσκεδαστικότητα.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Σκοπός του μαθήματος: Είναι οι φοιτητές-τριες να μελετήσουν και να κατανοήσουν την χρησιμότητα της Στατιστικής επιστήμης στην ανάλυση της οικονομικής θεωρίας και να μπορούν να εκτιμούν και να αξιολογούν οικονομετρικά υποδείγματα.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Θεωρία - Ώρες Εργαστηρίου (Ασκήσεις)

Μέθοδος Αξιολόγησης:
1. Γίνονται δύο πρόχειρα διαγωνίσματα κατά την διάρκεια του εξαμήνου και ο μέσος όρος των δύο αυτών επιδόσεων πολλαπλασιαζόμενος επί ένα συντελεστή βαρύτητας (0,3) προστίθεται στον γραπτό βαθμό του εξαμήνου (εφόσον ο γραπτός βαθμός του εξαμήνου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3).
2. Γίνονται εργασίες από τους φοιτητές-τριες στο μάθημα οι οποίες βαθμολογούνται (με κλίμακα 0-2). Ο βαθμός της εργασίας επίσης προστίθεται στον γραπτό βαθμό του εξαμήνου (εφόσον ο γραπτός βαθμός του εξαμήνου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3).