Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Κωδικός μαθήματος: ECO0013

Όνομα μαθήματος: Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Αρχές και μέθοδοι χρηματοοικονομικής διοίκησης. Εισαγωγή στην αξιολόγηση επενδύσεων. Ανάλυση καθαρών ταμειακών ροών. Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων σε καθεστώς κινδύνου. Αγορές κεφαλαίου. Αποτίμηση ομολογιών. Υποδείγματα αποτίμησης μετοχών. Κόστος κεφαλαίου. Κεφαλαιακή διάρθρωση.

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος:
(α) Κατανόηση μεθόδων χρηματοοικονομικής διοίκησης
(β) Εμπέδωση βασικών αρχών αξιολόγησης επενδύσεων
(γ) Εξοικείωση με επίλυση θεμάτων (case studies) αγορών κεφαλαίου και αποτίμησης χρηματικών επενδύσεων

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, Φροντιστηριακές ασκήσεις, Χρήση Η/, Ανάλυση εξειδικευμένων case studies.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Συμμετοχή στο μάθημα, ασκήσεις και εργασίες, τελικές γραπτές εξετάσεις