Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Έρευνας Αγοράς

Κωδικός μαθήματος: ECO0014

Όνομα μαθήματος: Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Έρευνας Αγοράς

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Ράπτου Ελένη

Περιεχόμενα μαθήματος:
Λήψη αποφάσεων, γεωργοοικονομική έρευνα και έρευνα αγοράς. Περιεχόμενο και ρόλος της γεωργοοικονομικής έρευνας και της έρευνας αγοράς στη λήψη αποφάσεων διαχείρισης. Στάδια εμπειρικής έρευνας. Σχεδιασμός έρευνας και εφαρμογή. Είδη σχεδίων έρευνας. Δευτερογενή δεδομένα - Μέθοδοι συγκέντρωσης δευτερογενών δεδομένων - Κατηγορίες δευτερογενών δεδομένων. Πρωτογενή δεδομένα - Μέθοδοι συγκέντρωσης πρωτογενών δεδομένων. Απογραφή - Δειγματοληψία - Μέθοδοι δειγματοληψίας - Καθορισμός μεγέθους δείγματος - Επιλογή δείγματος. Ποιοτική έρευνα - Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας. Ποσοτική έρευνα - Σχεδιασμός ερωτηματολογίου ποσοτικής έρευνας. Μετρήσεις μεταβλητών - Επίπεδα μέτρησης - Κλίμακες/Είδη κλιμάκων - Εγκυρότητα - Αξιοπιστία. Μέθοδοι πειραματικής έρευνας - Παρατήρηση/Μέθοδοι παρατήρησης. Πινακοποίηση στατιστικού υλικού. Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης στην έρευνα αγοράς (Ανάλυση Παραγόντων, Ανάλυση Ομάδων, Ανάλυση Διακύμανσης). Ειδικά θέματα έρευνας αγοράς για αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:
(α) Να κατανοηθούν τα βασικά στάδια διεκπεραίωσης μίας έρευνας, καθώς και η λογική του κάθε σταδίου και η αλληλουχία μεταξύ τους. (β) Να κατανοηθούν τα είδη της έρευνας και η χρήση του καθενός, ώστε ο/η φοιτητής/φοιτήτρια να είναι σε θέση να επιλέξει το καταλληλότερο για να πετύχει τους στόχους της έρευνάς του/της και να καταλήξει σε αξιόπιστα αποτελέσματα. (γ) Να αναλυθεί σε βάθος η διαδικασία συγκέντρωσης δεδομένων και διεκπεραίωσης της ποιοτικής έρευνας, της ποσοτικής έρευνας, του πειράματος και της παρατήρησης. (δ) Να είναι σε θέση ο/η φοιτητής/φοιτήτρια να εφαρμόσει μεθόδους ανάλυσης στην έρευνα αγοράς και να τις συνδυάσει μεταξύ τους.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, παρουσίαση ειδικών θεμάτων (case studies), εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Δύο πρόοδοι και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου