Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Έρευνας Αγοράς

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECO0014

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

   8 ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Έρευνας Αγοράς

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και εργαστήρια

5

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικότητας

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 •  

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

   Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ECO0014.shtml

           

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜαθησιακάΑποτελέσματα

Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

(α) Να κατανοηθούν τα βασικά στάδια διεκπεραίωσης μίας έρευνας, καθώς και η λογική του κάθε σταδίου και η αλληλουχία μεταξύ τους.

(β) Να κατανοηθούν τα είδη της έρευνας και η χρήση του καθενός, ώστε ο φοιτητής/η φοιτήτρια να είναι σε θέση να επιλέξει το καταλληλότερο για να πετύχει τους στόχους της έρευνάς του/της και να καταλήξει σε αξιόπιστα αποτελέσματα.

(γ) Να αναλυθεί σε βάθος η διαδικασία συγκέντρωσης δεδομένων και διεκπεραίωσης της ποιοτικής και της ποσοτικής έρευνας. 

(δ) Να είναι σε θέση ο/η φοιτητής/φοιτήτρια να εφαρμόσει μεθόδους ανάλυσης στην έρευνα αγοράς και να τις συνδυάσει μεταξύ τους.

 

ΓενικέςΙκανότητες

 •    Αυτόνομη Εργασία
 •    Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 •    Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Λήψη αποφάσεων, γεωργοοικονομική έρευνα και έρευνα αγοράς. Περιεχόμενο και ρόλος της γεωργοοικονομικής έρευνας και της έρευνας αγοράς στη λήψη αποφάσεων διαχείρισης. Στάδια εμπειρικής έρευνας. Σχεδιασμός έρευνας και εφαρμογή. Είδη σχεδίων έρευνας. Δευτερογενή δεδομένα – Μέθοδοι συγκέντρωσης δευτερογενών δεδομένων – Κατηγορίες δευτερογενών δεδομένων. Πρωτογενή δεδομένα – Μέθοδοι συγκέντρωσης πρωτογενών δεδομένων. Απογραφή – Δειγματοληψία – Μέθοδοι δειγματοληψίας – Καθορισμός μεγέθους δείγματος – Επιλογή δείγματος. Ποιοτική έρευνα – Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας. Ποσοτική έρευνα – Σχεδιασμός ερωτηματολογίου ποσοτικής έρευνας. Μετρήσεις μεταβλητών – Επίπεδα μέτρησης – Κλίμακες/Είδη κλιμάκων – Εγκυρότητα – Αξιοπιστία. Πινακοποίηση στατιστικού υλικού. Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης στην έρευνα αγοράς (Ανάλυση Παραγόντων, Ανάλυση Ομάδων, Ανάλυση Διακύμανσης). Ειδικά θέματα έρευνας αγοράς για αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα.

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Power point, χρήση στατιστικού προγράμματος SPSS

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

26

Εκπόνηση Εργασίας

20

Αυτοτελής Μελέτη

40

ΣύνολοΜαθήματος

(25ώρεςφόρτουεργασίας

ανάπιστωτικήμονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται:

 • Με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
 • Με την παράδοση της εργασίας.

 

     

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 • Σταθακόπουλος Β. Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς. Εκδόσεις Σταμούλη, 2011.
 • Δαουτόπουλος Γ. Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών. Εκδόσεις Ζυγός, 2005.
 • Σιώμκος Γ. Μαύρος Δ.Α. Έρευνα Αγοράς. Εκδόσεις Σταμούλη, 2008.
 • Saunders Μ., Lewis P., Thornhill A. Μέθοδοι Έρευνας στις Επιχειρήσεις και την Οικονομία. Επιμέλεια: Τσουκάτος Ε., Βρόντης Δ. Εκδόσεις Δίσιγμα, 2014.