Οικονομική της Μεταποίησης των Αγροτικών Προϊόντων

Κωδικός μαθήματος: ECO0015

Όνομα μαθήματος: Οικονομική της Μεταποίησης των Αγροτικών Προϊόντων

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Ράπτου Ελένη

Περιεχόμενα μαθήματος:
Έννοια, περιεχόμενο, σημασία, ρόλος και φορείς μεταποίησης. Βασικές οικονομικές αρχές και θεμελιώδεις νόμοι παραγωγής μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων. Κόστος μεταποίησης. Τεχνικοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας, κατασκευής και βιωσιμότητας εργοστασίου μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Οργάνωση, διοίκηση και χρηματοδότηση γεωργικών βιομηχανιών. Δομή αγοράς - Ανταγωνισμός. Θεωρία παιγνίων. Προμήθεια πρώτων υλών. Πολιτική τιμών και διάθεσης των μεταποιημένων προϊόντων. Συγχώνευση επιχειρήσεων. Οριζόντια και κάθετη οργάνωση.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:
(α) Να γίνουν κατανοητές οι βασικές αρχές της παραγωγής μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων.
(β) Να γίνει αντιληπτός ο πολυδιάστατος ρόλος των μεταποιητικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή οικονομία.
(γ) Να αναλυθεί σε βάθος το περιβάλλον και η δομή της αγοράς όπου αναπτύσσονται και λειτουργούν οι μεταποιητικές βιομηχανίες.
(δ) Να διερευνηθούν θέματα οργάνωσης και διαχείρισης των μεταποιητικών βιομηχανιών που καθορίζουν τον ενεργό ρόλο τους στην αγορά αγαθών

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, παρουσίαση ειδικών θεμάτων (case studies

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Δύο πρόοδοι και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου