Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECO0016

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

9 ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις

4

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 •  

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

ΟΧΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ECO0016.shtml

           

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜαθησιακάΑποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Να κατανοούν βασικές έννοιες του διεθνούς εμπορίου και να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με την παραδοσιακή θεωρία του διεθνούς εμπορίου και τις εξελίξεις.
 • Να έχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα εννοιών που αφορούν τον προστατευτισμό
 • Να μπορέσουν να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του διεθνούς εμπορίου, τις επιδράσεις της οικονομικής ενοποίησης και τον οικονομικό μετασχηματισμό διαφόρων χωρών.

ΓενικέςΙκανότητες

 •    Αυτόνομη Εργασία
 •    Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 •    Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η παραδοσιακή θεωρία του διεθνούς εμπορίου, Απόλυτο-συγκριτικό πλεονέκτημα, Συγκριτικό πλεονέκτημα και παραγωγικότητα εργασίας, Όροι εμπορίου, Θεώρημα Heckser-Ohlin, Εξισωτικές επιδράσεις εμπορίου, Μέσα εμπορικής πολιτικής, Θεώρημα Posner-Vernon, Δασμοί και προστασία, Θεσμικό πλαίσιο διεθνούς ανταλλαγής μεταπολεμικά, GΑΤΤ, Οικονομική ενοποίηση, Οικονομική ενοποίηση στην Ευρώπη, Κίνα: οικονομική ανάπτυξη και εκδυτικοποίηση

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 •    Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
 •    Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

0

Βιβλιογραφική εργασία

15

Αυτοτελής Μελέτη

71

ΣύνολοΜαθήματος

(25ώρεςφόρτουεργασίας

ανάπιστωτικήμονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

     

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

 • “ Paul Krugman and Maurice  Obstfeld, Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική, Νέα Αναθεωρημένη Έκδοση 2011, Εκδόσεις Κριτική AE, Κωδικός στον Εύδοξο: 7648537.
  •                               Γ.Μ Αγιομυργιανάκης, Μ. Βλάσσης, Η. Thompson, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις - , Έκδοση 2006, Εκδόσεις RosiliISBN 960-7745-16-7.

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος