Οικονομία Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Κωδικός μαθήματος: ECO0019

Όνομα μαθήματος: Οικονομία Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 5
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Εφαρμογή της οικονομικής θεωρίας και ανάλυσης στη χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων. Απογραφή, ταξινόμηση, αξιολόγηση και προγραμματισμός χρησιμοποίησης φυσικών πόρων επί εθνικού και περιφερειακού επιπέδου. Ανάλυση κόστους - ωφελειών από εναλλακτικές χρήσεις των φυσικών πόρων και κριτήρια ένταξης αντικειμενικών στόχων από οικονομική και κοινωνική άποψη. Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης φυσικών

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος συνοψίζονται στα ακόλουθα:
1. Εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές της οικονομικής του περιβάλλοντος
2. Προσέγγιση των αρχών εφαρμογής μεθόδων αποτίμησης φυσικών πόρων
3. Εμβάθυνση στη διαδικασία εφαρμογής μεθόδων αποτίμησης με χρήση μελετών περιπτώσεων
4. Παρουσίαση της διαδικασίας αξιολόγησης εναλλακτικών σχεδίων διαχείρισης φυσικών πόρων με χρήση μελετών περιπτώσεων
5. Αναγνώριση και επισήμανση στους φοιτητές των σχέσεων γεωργίας και περιβάλλοντος και σύνδεση με την ασκούμενη πολιτική

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου
Εκπόνηση εργασίας στη διάρκεια του εξαμήνου - Παρουσίαση

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Διαλέξεις με τη χρήση power point και άλλων εποπτικών μέσων