Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Κωδικός μαθήματος: ECO1006

Όνομα μαθήματος: Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4,5
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Εισαγωγή - Βασικές έννοιες. Τα κυριότερα πρότυπα της τουριστικής ανάπτυξης. Προσφορά και ζήτηση τουριστικού προϊόντος. Κοινωνικές, οικονομικές, αναπτυξιακές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τουριστικός προγραμματισμός, στρατηγικές και μέθοδοι αξιολόγησης. Αγροτουρισμός και τοπική ανάπτυξη. Εργάσιμος και ελεύθερος χρόνος, κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου. Το ταξίδι ως προϊόν. Κίνητρα και συμπεριφορά του τουρίστα ως ταξιδιώτη και ως καταναλωτή. Μεθοδολογία ανάλυσης, έρευνα αγοράς και βιομηχανία του ταξιδιού και του τουρισμού. Οι δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό. Η τουριστική διαφήμιση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στους Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού. Τουρισμός και επικοινωνία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:
(α) Να γίνουν κατανοητές οι βασικές αρχές και οι στόχοι της τουριστικής ανάπτυξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
(β) Να αναλυθούν οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι προϋποθέσεις και οι προοπτικές ανάπτυξης της καθεμιάς.
(γ) Να αναλυθούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η κάθε μορφή τουρισμού και οι τεχνικές που καθιστούν το τουριστικό προϊόν ελκυστικότερο στον καταναλωτή.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, παρουσίαση ειδικών θεμάτων.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.