Αριστοποίηση της Γεωργικής Παραγωγής

Κωδικός μαθήματος: ECO1007

Όνομα μαθήματος: Αριστοποίηση της Γεωργικής Παραγωγής

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4,5
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Ι. Εισαγωγή. Βασικές έννοιες.
II. Συντελεστές παραγωγής και συνάρτηση παραγωγής. Τύποι και μορφές συναρτήσεων παραγωγής (γραμμική, δυνάμεως, εκθετική, τετραγωνική, κυβική).
ΙΙ. Η παραγωγή στο βραχυχρόνιο διάστημα. Η παραγωγή στο μακροχρόνιο διάστημα

ΙΙΙ. Καμπύλες ισοπαραγωγής, καμπύλες ίσου κόστους. Μερικές και συνολικές ελαστικότητες παραγωγής. Ελαστικότητα υποκατάστασης.
IV. Παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα: Διαφορές. Τεχνική αποτελεσματικότητα, διανεμητική αποτελεσματικότητα, οικονομική αποτελεσματικότητα. Μέτρηση αποτελεσματικότητας: Παραμετρικές και μη παραμετρικές μέθοδοι. Αποτελεσματικότητα εισροών, αποτελεσματικότητα εκροών
V. Η μεθοδολογία DEA (Data Envelopment Analysis). Το υπόδειγμα CRS. Το υπόδειγμα VRS.
VI. Εφαρμογές στους υπολογιστές: Παραμετρικές μέθοδοι (η συνάρτηση Cobb-Douglas). Μη παραμετρικές μέθοδοι: (προγράμματα DEAP, On- Front, EMS). VII. Παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
-Η εκπαίδευση των φοιτητών στις αρχές της αριστοποίησης.
-Η εξοικείωση στη χρήση εξειδικευμένων οικονομετρικών και μαθηματικών πακέτων λογισμικού

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, Φροντιστηριακές ασκήσεις, Χρήση Η/Υ και πακέτων λογισμικού, Ασκήσεις και εργασίες για το σπίτι

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Συμμετοχή στο μάθημα, ασκήσεις και εργασίες, τελικές γραπτές εξετάσεις