Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής

Κωδικός μαθήματος: ECO1010

Όνομα μαθήματος: Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3,4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Εισαγωγή. Σχέσεις συντελεστών προς προϊόν. Παραγωγή με ένα μεταβλητό συντελεστή. Παραγωγή με δύο ή περισσότερους μεταβλητούς συντελεστές. Συναρτήσεις παραγωγής. Πολλαπλά προϊόντα. Θεμελιώδεις αρχές κόστους. Τεχνολογική πρόοδος. Παραγωγή και ο παράγων χρόνος. Κίνδυνος και αβεβαιότητα στη γεωργική παραγωγή. Συναρτήσεις

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η παροχή στους σπoυδαστές ενός θεωρητικού πλαισίου και ικανοτήτων για την εφαρμογή των θεωριών παραγωγής και κόστους καθώς και μεθόδων έρευνας για τη διαμόρφωση, ανάλυση και επίλυση οικονομικών προβλημάτων της παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν μεθόδους για την καταννόηση και ανάλυση της σχέσης μεταξύ νέων τεχνολογιών και συνθηκών στην παραγωγή στα αρχικά στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις με τη χρήση keynote ή power point.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.