Εισαγωγή στην Ανάλυση Παραγωγικών Συστημάτων στην Κτηνοτροφία

Κωδικός μαθήματος: ECO1012

Όνομα μαθήματος: Εισαγωγή στη Ανάλυση Παραγωγικών Συστημάτων στην Κτηνοτροφία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3,4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Κύρια χαρακτηριστικά των παραγωγικών συστημάτων στην κτηνοτροφία. Δομές κτηνοτροφικών παραγωγικών συστημάτων στον κόσμο και οι οικονομική και μη παράγοντες που τα επηρεάζουν. Εργαλεία στην ανάλυση παραγωγικών συστημάτων για την λήψη αποφάσεων και επιλύσει προβλημάτων στην κτηνοτροφική επιχείρηση. Οικονομικό και επιχειρησιακός σχεδιασμός και λειτουργία κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, Καθορισμός στόχων, επιλογής στρατηγικών, αξιολόγησης κινδύνων και ανάλυση κόστους ωφέλειας για τις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης και παρακολούθηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Αειφόρος ανάπτυξη και κτηνοτροφικά παραγωγικά συστήματα παραγωγικά. Διαχείριση γενετικών πόρων στην

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Μέθοδος Αξιολόγησης: