Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (μέσα από τον Υπολογιστή)

Κωδικός μαθήματος: ECO1013

Όνομα μαθήματος: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (μέσα από τον Υπολογιστή)

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3,4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Βασικές έννοιες Διαφορικών Εξισώσεων: Ορισμοί και παραδείγματα. Γραμμικές και μη- γραμμικές διαφορικές εξισώσεις. Η γενική λύση και τα προβλήματα των αρχικών τιμών. Το γενικό ολοκλήρωμα μιας διαφορικής εξίσωσης. Επίλυση διαφορικών εξισώσεων. Ποιοτική θεωρία των διαφορικών εξισώσεων. Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης: Διαφορικές εξισώσεις που οι μεταβλητές χωρίζονται. Ομογενείς διαφορικές εξισώσεις. Διαφορικές εξισώσεις που ανάγονται σε ομογενείς. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξεως. Διαφορικές εξισώσεις του Bernoulli. Διαφορικές εξισώσεις του Riccati. Ειδικές μορφές διαφορικών εξισώσεων 1ης τάξεως. Διαφορικές εξισώσεις τάξεως ανωτέρας της πρώτης: Διαφορικές εξισώσεις της μορφής y(n)=f(x). Διαφορικές εξισώσεις στις οποίες λείπει το y. Διαφορικές εξισώσεις στις οποίες λείπει το x. Διαφορικές εξισώσεις ομογενείς ως προς y, y', y'', ..., y(n). Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις n τάξεως (n 2). Εφαρμογές διαφορικών εξισώσεων σε Δυναμικά Οικονομικά Μοντέλα: Μακροοικονομικό μοντέλο του Domar. Το μοντέλο εθνικού χρέους του Domar. Ένα δεύτερο μοντέλο εθνικού χρέους του Domar. Το μοντέλο προσαρμογής τιμών του Evans. Mathematica: Αρχίζουμε με το Mathematica. Βασικές πράξεις της αριθμητικής. Βασικές συναρτήσεις. Προσεγγιστικοί υπολογισμοί. Πολυώνυμα - Αριθμητική τιμή πολυωνύμου. Επίλυση συστημάτων. Παραγώγιση συναρτήσεων. Αθροίσματα και γινόμενα. Διαφορικές εξισώσεις. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων. Πίνακες - Ορίζουσες.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Μέθοδος Αξιολόγησης: