Μηχανική Τροφίμων

Κωδικός μαθήματος: FOOD0003

Όνομα μαθήματος: Μηχανική Τροφίμων

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Αλεξόπουλος Αθανάσιος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Η εφαρμογή αρχών από τις βασικές επιστήμες (μαθηματικά, χημεία, βιολογία, μηχανική, φυσική) προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν, αναλυθούν, επεξεργασθούν και κωδικοποιηθούν βασικές ή δευτερεύουσες διεργασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην βιομηχανία τροφίμων. Θερμοφυσικές και ρεολογικές ιδιότητες τροφίμων. Ισοζύγια μάζας και ενέργειας, ισοζύγιο μηχανικής ενέργειας, ισοζύγιο ορμής. Ροή υγρών τροφίμων. Μεταφορά θερμότητας με αγωγιμότητα, συναγωγή και ακτινοβολία. Μεταφορά θερμότητας σε μη σταθερή κατάσταση. Μεταφορά μάζας με διάχυση και μεταξύ φάσεων. Μεταφορά μάζας σε μη

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι
(α) Να κατανοηθούν θεμελιώδεις έννοιες της μηχανικής γενικότερα (συστήματα μονάδων, νόμοι αερίων και τάση ατμών) και της μηχανικής τροφίμων ειδικότερα (πίνακες ατμού, θερμικές ιδιότητες τροφίμων, μορφές θερμότητας, ιδιότητες ατμού, ισοζύγια μάζας και ενέργειας)
(β) Να γίνει κατανοητή η ανάγκη ποσοτικοποίησης των διεργασιών και της σύνταξης και επίλυσης βασικών μαθηματικών μοντέλων.
(γ) Εξοικείωση με τις βασικές ορολογίες και διαδικασίες που εφαρμόζονται στην μηχανική των τροφίμων (λειτουργικές μονάδες, κύριος εξοπλισμός, κλπ).

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. Επισκέψεις σε βιομηχανικές μονάδες.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Προφορικές εξετάσεις στο εργαστηριακό μέρος και γραπτές στο τέλος του εξαμήνου