ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

FOOD0003

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

6 ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις

5

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κατεύθυνσης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 •  

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01121/

http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/FOOD0003 .shtml

           

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜαθησιακάΑποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

(α) Να κατανοεί τις θεμελιώδεις έννοιες της μηχανικής γενικότερα (συστήματα μονάδων, νόμοι αερίων και τάση ατμών) και της μηχανικής τροφίμων ειδικότερα (πίνακες ατμού, θερμικές ιδιότητες τροφίμων, μορφές θερμότητας, ιδιότητες ατμού, ισοζύγια μάζας και ενέργειας)

(β) Να αντιλαμβάνεται την σημασία της ανάγκης ποσοτικοποίησης των διεργασιών και της σύνταξης και επίλυσης βασικών μαθηματικών μοντέλων.

(γ) Να εξοικειωθεί και να χρησιμοποιεί τις βασικές ορολογίες και διαδικασίες που εφαρμόζονται στην μηχανική των τροφίμων (λειτουργικές μονάδες, κύριος εξοπλισμός, κλπ).

 

ΓενικέςΙκανότητες

 •    Αυτόνομη Εργασία
 •    Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 •    Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η εφαρμογή αρχών από τις βασικές επιστήμες (μαθηματικά, χημεία, βιολογία, μηχανική, φυσική) προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν, αναλυθούν, επεξεργασθούν και κωδικοποιηθούν βασικές ή δευτερεύουσες διεργασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην βιομηχανία τροφίμων. Θερμοφυσικές και ρεολογικές ιδιότητες τροφίμων. Ισοζύγια μάζας και ενέργειας, ισοζύγιο μηχανικής ενέργειας, ισοζύγιο ορμής. Ροή υγρών τροφίμων. Μεταφορά θερμότητας με αγωγιμότητα, συναγωγή και ακτινοβολία. Μεταφορά θερμότητας σε μη σταθερή κατάσταση. Μεταφορά μάζας με διάχυση και μεταξύ φάσεων.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 •    Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
 •    Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

26

Ατομικές εργασίες

15

Αυτοτελής Μελέτη και ατομικές εργασίες

45

ΣύνολοΜαθήματος

(25ώρεςφόρτουεργασίας

ανάπιστωτικήμονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

-    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

II. Ολοκλήρωση ατομικών εργασιών (80%)

     

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8584, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ISBN: 960-7425-28-6, Εκδότης: Σ. Γιαχούδης & ΣIA O.E.

 

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα δίδονται στους φοιτητές κατά την διάρκεια του μαθήματος.