Αρχές και Μέθοδοι Επεξεργασίας Τροφίμων

Κωδικός μαθήματος: FOOD0008

Κατεύθυνση Τύπος Μαθήματος
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Υποχρεωτικό
Επίπεδο του μαθήματος : Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4
Εξάμηνο: 7
Εξάμηνο διδασκαλίας: Χειμερινό
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Αλεξόπουλος Αθανάσιος

Περιεχόμενο μαθήματος:
Αίτια αλλοίωσης τροφίμων. Ο ρόλος του ρΗ και της δραστηριότητας νερού. Μέθοδοι θερμικής επεξεργασίας. Παστερίωση, εμπορική αποστείρωση και ζεμάτισμα τροφίμων. Κονσερβοποίηση. Επίδραση της θερμότητας στους μικροοργανισμούς. Ασηπτική επεξεργασία. Εξώθηση. Συντήρηση τροφίμων με ψύξη. Συσκευασία τροφίμων σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα. Κατάψυξη τροφίμων. Συμπύκνωση τροφίμων. Αφυδάτωση τροφίμων.
Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι: (α) Να κατανοηθούν οι λόγοι που οδήγησαν και οδηγούν στην επεξεργασία των τροφίμων είτε σαν μέθοδοι συντήρησης είτε σαν μέθοδοι παρασκευής προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. (β) Να γνωρίσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τους κυριότερους τρόπους επεξεργασίας των τροφίμων. (γ) Εξοικείωση με τις βασικές ορολογίες και τον ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό.
Μέθοδοι διδασκαλίας:
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις.
Μέθοδος Αξιολόγησης:
Προφορικές εξετάσεις στο εργαστηριακό μέρος και γραπτές στο τέλος του εξαμήνου